Èisteachd

Peata dìleas

Bheir an earrann seo cothrom dhut do sgilean èisteachd a leasachadh aig Ìre Nàiseanta 4. Tha an earrann stèidhichte air cultar.

Èist ris an earrainn agus freagair na ceistean.

Ceistean

Question

Cò bha ann am Bobaidh?

B' e cù beag a bha ann am Bobaidh, no Abhag Sgìtheanach.

'S e ceist gu math furasta a tha seo airson tòiseachadh. Faodaidh tu cù beag no Abhag Sgìtheanach a chur sìos. Ma tha teagamh sam bith agad a thaobh dè bu chòir dhut a chur sìos, tha e nas fheàrr an dà rud a chur sìos airson a bhith sàbhailte.

Question

Dè an ceangal a bha ann eadar Bobaidh agus Iain Glas?

B' e Bobaidh an caraid a b' fheàrr a bha aig Iain Glas.

Tha thu a' coimhead airson fiosrachadh a tha ag ainmeachadh ceangal eadar Iain Glas agus Bobaidh.

Question

Càite an deach Iain Glas no Seann Seoc a thiodhlacadh?

Ann an Cladh nam Manach Liath ann an Dùn Èideann.

Tha thu a' coimhead airson an fhacail tiodhlacadh anns an earrainn airson fiosrachadh fhaighinn.

Question

Cia mheud a bha aig an tiodhlacadh?

Dithis agus cù.

1. An duine a fhuair lorg air Seoc. 2. Am fear-cladha. 3. Bobaidh fhèin.

Question

Carson a tha 14 bliadhna air ainmeachadh san earrainn?

Chùm Bobaidh faire aig uaigh a mhaighstir fad 14 bliadhna.

Feumaidh tu èisteachd airson nam facal 14 bliadhna agus an uair sin obrachadh a-mach carson a bha iad air an ainmeachadh.