Dadleuon o blaid ac yn erbyn ewthanasia

Key facts and statistics about religious and non-religious attitudes to euthanasia.BSA, 2010; THE LANCET, 2010; 'DEMOS', 2011

Mae llawer o ddadleuon pwerus o blaid ac yn erbyn ewthanasia.

Bydd pobl â gwahanol gredoau'n cytuno â llawer o'r dadleuon hyn. Er enghraifft, efallai bydd anffyddiwr yn cydnabod bod peryglon wrth ganiatáu ewthanasia (y ddadl llethr llithrig), ond yn dadlau bod hawl unigolyn i gyfeirio ei fywyd ei hun yn drech na dadleuon da eraill.

Mae'n debygol bydd llawer o gredinwyr crefyddol yn cydymdeimlo'n fawr â'r dadleuon na ddylai rhywun orfod byw mewn poen, ond efallai iddyn nhw, bydd y syniad fod bywyd yn gysegredig yn drech na dadleuon eraill, hyd yn oed os yw'r dadleuon hynny'n rhai da iawn.

Dadleuon o blaid ewthanasia

Dyma rai o'r dadleuon o blaid ewthanasia:

 • Dylai fod gan fodau dynol yr hawl i allu penderfynu pryd a sut maen nhw'n marw (hunanbenderfyniad).
 • Mae ewthanasia yn galluogi unigolyn i farw ag urddas ac yn eu galluogi nhw i reoli'r sefyllfa.
 • Mae marwolaeth yn fater preifat, a dylai'r wladwriaeth ddim ymyrryd â hawl yr unigolyn i farw.
 • Mae'n ddrud cadw pobl yn fyw os nad oes ffordd o wella eu salwch. Byddai ewthanasia yn rhyddhau adnoddau gwerthfawr i drin pobl fyddai'n gallu byw.
 • Byddai teulu a ffrindiau'n cael osgoi'r boen o weld rhywun sy'n annwyl iddyn nhw'n dioddef marwolaeth hir ac araf.
 • Mae cymdeithas yn caniatáu difa anifeiliaid fel gweithred garedig pan maen nhw'n dioddef, felly dylai fod yr un driniaeth ar gael i fodau dynol.

Dadleuon yn erbyn ewthanasia

Dyma rai o'r dadleuon yn erbyn ewthanasia:

 • Duw sy'n creu bywyd, felly dim ond Duw sy'n cael ei ddiweddu
 • Na ladd (Exodus 20:13)
 • byddai ewthanasia yn gwanhau parch cymdeithas tuag at werth a phwysigrwydd bywyd dynol
 • mae gofal lliniarol priodol ar gael sy'n lleihau neu'n dileu'r angen i bobl fod mewn poen
 • byddai'n arwain at ofal gwaeth i bobl derfynol wael
 • byddai'n rhoi gormod o bŵer i feddygon, ac yn niweidio'r ymddiriedaeth rhwng cleifion a meddygon
 • efallai y bydd rhai pobl yn teimlo o dan bwysau gan deulu, ffrindiau neu feddygon i ofyn am ewthanasia, pan nad ydyn nhw eisiau hynny mewn gwirionedd
 • byddai'n tanseilio ymrwymiad meddygon a nyrsys i achub bywydau
 • byddai'n golygu llai o gymhelliad i chwilio am driniaethau a moddion newydd i bobl derfynol wael
 • mae rhai pobl yn gwella'n annisgwyl
 • efallai bydd rhai pobl yn newid eu meddwl am ewthanasia ond yn methu â dweud wrth neb
 • gallai ewthanasia gwirfoddol fod yn gam cyntaf ar lethr llithrig sy'n arwain at ewthanasia anwirfoddol, lle byddai'n bosibl lladd pobl sy'n annymunol neu'n cael eu gweld fel problem