Ewthanasia: gwahanol agweddau Cristnogol

Mae gwahanol enwadau'n dehongli'r dysgeidiaethau'n wahanol, gan arwain at ganlyniadau gwahanol iawn.

Yr Eglwys Gatholig

Mae'r Eglwys Gatholig yn dysgu nad oes gan neb yr hawl i ddiweddu bywyd rhywun arall yn fwriadol, na'i fywyd ei hun. Fodd bynnag, maen nhw hefyd yn dysgu nad yw hi'n dderbyniol ymestyn oes rhywun sy'n marw heb holi.

Ym mis Chwefror 2009, gwnaeth y Pab Benedict XVI, cyn-arweinydd yr Eglwys Gatholig, safbwynt yr Eglwys honno am ewthanasia yn glir iawn: Mae ewthanasia yn ddatrysiad ffug i ddrama dioddef, datrysiad sydd ddim yn deilwng o ddyn.

Mae Catecism yr Eglwys Gatholig yn datgan:

quote
Beth bynnag yw ei gymhelliad a'i fodd, mae ewthanasia uniongyrchol yn golygu diweddu bywydau pobl sy'n anabl, yn sâl neu'n marw. Mae'n foesol annerbyniol.Catecism yr Eglwys Gatholig, paragraff 2277

Yr Eglwys Brotestannaidd

Mae'r rhan fwyaf o enwadau Protestannaidd hefyd yn dysgu bod ewthanasia a marw â chymorth yn ddatrysiadau annerbyniol i broblem dioddefaint.

Mae rhai Cristnogion, fodd bynnag, yn derbyn, os yw rhywun yn derfynol wael ac mewn poen neu drallod ofnadwy, fod ewthanasia yn gallu bod yn weithred drugarog, cyn belled â bod y sawl sy'n marw'n gofyn am hynny ac yn deall y goblygiadau'n llawn. Gallan nhw hefyd ddefnyddio'r ddysgeidiaeth am ewyllys rydd i gyfiawnhau'r hawl i ddewis marw. Fodd bynnag, dydy'r Cristnogion hyn ddim o blaid ewthanasia oni bai ei fod yn wirfoddol ac yn oddefol. Dydyn nhw byth o blaid os yw'n anwirfoddol neu'n weithredol.

Mae llawer o enwadau Cristnogol o blaid y mudiad hosbisau. Mae hosbisau'n darparu gofal lliniarol a chefnogaeth i bobl sy'n marw a'u teuluoedd i helpu i leddfu poen marwolaeth er mwyn iddyn nhw allu dod i delerau â'r farwolaeth.