Beth yw ewthanasia?

Mae ewthanasia yn golygu 'marwolaeth dawel a hawdd'. Mae'r term yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio diweddu bywyd unigolyn yn fwriadol am resymau tosturiol am ei fod yn dioddef, er enghraifft o glefyd poenus neu glefyd nad oes modd ei wella.

Beth mae cyfraith y Deyrnas Unedig yn ei ddweud am ewthanasia?

Mae ewthanasia yn anghyfreithlon yn y Deyrnas Unedig. Mae'r gyfraith yn gallu cosbi pobl am gyflawni ewthanasia, a'r gosb uchaf yw carchar am oes.

Mae marw â chymorth hefyd yn anghyfreithlon yn y Deyrnas Unedig. Mae'r gyfraith yn gallu cosbi pobl am wneud hyn â chosb o hyd at 14 mlynedd yn y carchar.

Mathau o ewthanasia

Diagram showing the different types of euthanasia.

Mae gwahanol fathau o ewthanasia:

  • Ewthanasia gweithredol - gwneud rhywbeth i unigolyn fel ei fod yn marw'n gyflymach, er enghraifft rhoi cyffuriau â'r bwriad o achosi marwolaeth.
  • Ewthanasia goddefol - rhoi'r gorau i unrhyw fath o driniaeth allai ymestyn bywyd unigolyn, er enghraifft diffodd peiriant cynnal bywyd, neu dynnu tiwb bwydo. Mae cyfraith y Deyrnas Unedig yn caniatáu hyn, ac felly fyddai hyn ddim yn ewthanasia yn ôl y gyfraith.
  • Ewthanasia gwirfoddol - mae unigolyn yn gofyn am i'w fywyd gael ei ddiweddu.
  • Ewthanasia heb fod yn wirfoddol - mae unigolyn yn methu gwneud penderfyniad am ewthanasia neu'n methu cyfleu ei ddymuniadau, ac felly mae rhywun arall, er enghraifft meddyg neu aelod o'r teulu, yn penderfynu mai'r peth gorau i'r unigolyn fyddai diweddu ei fywyd. Er enghraifft, os yw'r unigolyn mewn coma.
  • Ewthanasia anwirfoddol - mae unigolyn eisiau byw, ond mae rhywun arall, er enghraifft meddyg neu aelod o'r teulu, yn penderfynu mai'r peth gorau i'r unigolyn fyddai diweddu ei fywyd. Er enghraifft, os yw rhywun wedi cael damwain fydd yn arwain at farwolaeth boenus a buan, efallai bydd penderfyniad yn cael ei wneud i ddiweddu ei fywyd hyd yn oed os yw eisiau byw.
  • Marw â chymorth - cynorthwyo neu annog rhywun arall yn fwriadol i ddiweddu ei fywyd ei hun.

Beth yw'r dewisiadau eraill yn lle ewthanasia?

Mae dau brif ddewis arall yn lle ewthanasia:

  • Hosbis - lle mae staff meddygol arbenigol yn gofalu am bobl derfynol wael. Maen nhw'n defnyddio cyffuriau lliniarol i helpu i sicrhau nad yw'r unigolyn yn dioddef dim mwy o boen nag sy'n gwbl angenrheidiol. Mae'r staff yn gallu siarad â chleifion am farwolaeth a marw ac unrhyw ofnau sydd ganddyn nhw. Maen nhw hefyd ar gael i roi cefnogaeth i deulu'r unigolyn sy'n marw.
  • Gwrthod triniaeth - yn y Deyrnas Unedig, mae gan bob oedolyn yr hawl i wrthod triniaeth cyn belled â bod ganddo'r gallu i ddeall y sefyllfa mae ynddi a gwneud penderfyniad cytbwys.