Dadleuon o blaid ac yn erbyn erthyliad

Mae llawer o ddadleuon pwerus o blaid ac yn erbyn erthyliad.

Bydd pobl â gwahanol gredoau'n cytuno â llawer o'r dadleuon hyn.

Mae'n debygol bydd llawer o gredinwyr crefyddol yn cydymdeimlo'n fawr â'r dadleuon y dylai rhywun allu penderfynu beth sy'n digwydd i'w chorff ei hun. Ond iddyn nhw, efallai bydd y syniad bod bywyd yn gysegredig yn drech na dadleuon eraill, hyd yn oed os yw'r dadleuon hynny'n rhai da iawn.

Dadleuon o blaid erthyliad

 • Mae gan fenyw hawl i ddewis cael y baban neu beidio. Ei chorff hi ydyw.
 • Yn achos trais rhywiol, byddai gwrthod erthyliad i fenyw'n dangos diffyg trugaredd.
 • Gallai fod y fenyw'n rhy ifanc, neu fod ganddi ymrwymiadau gwaith neu deulu sy'n ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosibl iddi fagu plentyn.
 • Mae iechyd a lles y fenyw feichiog yn bwysicach nag iechyd a lles yr embryo neu'r ffetws.
 • Mae bywyd y fenyw feichiog yn bwysicach na bywyd yr embryo neu'r ffetws.
 • Does gan yr embryo neu'r ffetws ddim yr un hawliau â'r fam.
 • Gallai ansawdd bywyd y plentyn sydd heb ei eni, neu blant presennol y fenyw, cael ei effeithio'n ddifrifol ar ôl yr enedigaeth.
 • Byddai atal erthyliadau cyfreithlon yn golygu troi'n ôl at erthyliadau 'stryd gefn', a oedd yn achosi llawer o ddioddef i iechyd a lles y fenyw. Felly, weithiau, erthyliad yw'r lleiaf o'r ddau ddrwg.

Dadleuon yn erbyn erthyliad

 • Mae Catholigion yn credu bod bywyd yn dechrau ar adeg ei genhedlu ac felly bod erthyliad yn ddrwg o safbwynt moesol. Mae'r rhan fwyaf o eglwysi Protestannaidd ym Mhrydain hefyd yn credu bod erthyliad yn ddrwg o safbwynt moesol, ond yn derbyn bod rhaid ei ganiatáu mewn rhai amodau cyfyngedig.
 • Mae gan bob bod dynol, gan gynnwys embryo neu ffetws, yr hawl i fyw a chyflawni ei botensial.
 • Mae 'na ddewisiadau eraill gwell nag erthyliad, er enghraifft mabwysiadu, lle mae unigolyn neu gwpl yn dod yn rhiant/rhieni cyfreithiol i blentyn ar ôl ei enedigaeth, ac mae rhieni biolegol y plentyn yn ildio eu hawliau a'u cyfrifoldebau o ran y plentyn.
 • Dydy'r plentyn heb ei eni ddim yn cael dewis.
 • Mae erthyliad yn dinistrio bywyd dynol ac yn gwneud i fywyd ymddangos yn rhad ac yn dafladwy. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd a gwerth bywyd.
 • Mae pobl sy'n cael eu geni ag anableddau'n gallu byw bywydau llawn a hapus.