Erthyliad

Beth yw erthyliad?

Erthyliad yw diweddu beichiogrwydd drwy dynnu'r ffetws o'r groth yn fwriadol fel nad yw'n arwain at enedigaeth plentyn.

Beth mae'r gyfraith yn ei ddweud am erthyliad?

Important dates in human pregnancy.DH, 2011

Mae Deddf Erthylu 1967, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Ffrwythlondeb ac Embryoleg Dynol 1990, yn caniatáu i ymarferwyr meddygol cofrestredig derfynu beichiogrwydd, yn amodol ar amodau penodol. Mae hyn yn berthnasol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

O dan y Ddeddf, rhaid gwneud yr erthyliad mewn ysbyty neu glinig â thrwydded arbennig. Cyn i erthyliad cyfreithlon allu digwydd, rhaid i ddau feddyg gytuno:

  • bod beichiogrwydd y ferch yn llai na 24 wythnos, a
  • bod angen atal niwed difrifol a pharhaol i iechyd corfforol neu iechyd meddwl y fenyw, neu unrhyw un o'i phlant sy'n bodoli eisoes

Mae erthyliad wastad yn gyfreithlon, hyd yn oed ar ôl 24 wythnos:

  • os oes bygythiad difrifol i iechyd neu fywyd yn ferch, neu
  • os oes risg sylweddol bydd y plentyn yn cael ei eni ag annormaleddau corfforol neu feddyliol ac y bydd yn ddifrifol anabl

Mewn argyfwng meddygol, does dim angen cael cytundeb ail feddyg.

Mae'r gyfraith yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon.