Rhoi organau

Mae Cristnogion yn credu bod rhoi organau'n beth da, moesol i'w wneud.

Maen nhw'n ei weld fel gweithred o gariad ac yn credu ei fod yn ffordd o ddilyn dysgeidiaeth Iesu, câr dy gymydog.

Er bod y syniad o roi organau yn gallu bod yn ddychrynllyd i rai pobl, dydy Cristnogion ddim yn ofni marwolaeth, gan fod marwolaeth yn arwain at fywyd tragwyddol gyda Duw.

Mae Cristnogion yn credu mai dim ond yr enaid sy'n mynd i'r Nefoedd, nid y corff ffisegol, felly does ganddyn nhw ddim problem â phobl yn rhoi rhannau o'u corff.

Rhoi organau yng Nghymru

Yn 2015, trodd Cymru at system ‘optio allan’ ar gyfer rhoi organau.

Mae hyn yn golygu bod tri opsiwn:

  • Optio i mewn: drwy gofrestru i fod yn rhoddwr, mae modd dewis rhoi pob organ, neu ddim ond rhai organau penodol.
  • Gwneud dim: os nad yw person wedi cofnodi penderfyniad i roi organau (hynny yw optio i, mewn neu optio allan) ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau, ystyrir nad oes gan y person wrthwynebiad i roi unrhyw un o'i organau. Yr enw ar hyn yw cydsyniad tybiedig.
  • Optio allan: dyma gyfle i gofrestru penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau.

Mae'n bwysig bod teulu ac anwyliaid yn gwybod am benderfyniad person am roi organau, er mwyn iddyn nhw allu sicrhau bod y penderfyniad yn cael ei barchu.

Mae'r system 'optio allan' yn unigryw i Gymru, gan fod rhaid i bobl ddewis ‘optio i mewn’ i roi organau mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig. Mewn geiriau eraill, dydy hi ddim yn bosibl defnyddio eu horganau ar ôl iddyn nhw farw oni bai eu bod nhw wedi rhoi caniatâd penodol.

An infographic displaying statistics relating to organ donation in Wales.
quote
Fel Esgobion, rydyn ni'n gryf o blaid rhoi organau. Mae'n dangos cariad ar waith ac yn enghraifft wych o sut gallwn ni garu ein cymdogion, yn enwedig pobl mewn angen. Mae'r haelioni hwn yn ymateb i haelioni Duw tuag aton ni.Datganiad gan esgobion yr Eglwys yng Nghymru, 2015