Bywyd dynol

I Gristnogion, mae bywyd dynol yn gysegredig ac yn rhodd gan Dduw. Mae'n rhaid ei barchu a'i amddiffyn. Sancteiddrwydd bywyd yw'r ddysgeidiaeth hon.

Mae'r Beibl yn dysgu bod bodau dynol yn cael eu creu yn ddelwedd o Dduw. Mae hefyd yn dysgu bod llofruddiaeth wedi'i gwahardd.

Roedd Iesu yn atgoffa ei ddilynwyr fod pob un unigolyn mor werthfawr i Dduw nes bod Duw wedi cyfrif pob blewyn ar eu pennau.

quote
Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. A bu hwyr a bu bore, y chweched dydd.Genesis 1:31

Mae Cristnogion hefyd yn credu mai dim ond Duw ddylai ddewis pryd mae bywyd yn dechrau ac yn diweddu. Mae hyn yn golygu bod llawer o Gristnogion, er enghraifft Catholigion, yn anghytuno â defnyddio dulliau atal cenhedlu neu driniaeth ffrwythloni in vitro (IVF).

Mae hyn hefyd yn effeithio ar gredoau am faterion megis erthyliad ac ewthanasia.

quote
Cyn i mi dy lunio yn y groth, fe'th adnabûm; a chyn dy eni, fe'th gysegrais; rhoddais di'n broffwyd i'r cenhedloedd.Jeremeia 1:5
curriculum-key-fact
Mae llawer o enghreifftiau o Iesu yn mynegi gwerth bywyd dynol yn y Beibl, fel yn Nameg y Samariad Trugarog, a'r ffordd y gofalodd Iesu am ddyn gwahanglwyfus.
Question

Disgrifia'r credoau Cristnogol am sancteiddrwydd bywyd.

Mae Cristnogion yn credu bod pob bywyd wedi'i greu gan Dduw ac felly yn unigryw ac yn gysegredig. Sancteiddrwydd bywyd yw'r gred hon. Mae Cristnogion hefyd yn credu bod bodau dynol wedi'u creu yn ddelwedd o Dduw, ac oherwydd hyn maen nhw'n credu bod rhaid gwerthfawrogi ac amddiffyn pob bywyd dynol. Mae Cristnogion yn credu bod angen gwneud pob ymdrech i ofalu am bob bywyd dynol. Mae Cristnogion yn credu mai dim ond Duw ddylai greu bywyd a diweddu bywyd.