Family

Colin tells us more about his family.

Tha bràthair mo mhàthar a' fuireach faisg oirnn. Is toigh leis a bhith ag iasgach. Bidh mi a' dol a dh'iasgach còmhla ris gu math tric. Bidh sinn ag iasgach air abhainn còig mìle air falbh. Tha tòrr bhradan anns an abhainn agus aon turas, ghlac mi fear a bha dà chileagram. Bha mi glè thoilichte.

Question

Which of the following are true?

1 His uncle stays nearby

2 His uncle stays a good bit away

3 His uncle likes swimming

4 His uncle likes fishing

1 His uncle stays nearby

Tha bràthair mo mhàthar a' fuireach faisg oirnn means 'My uncle lives near us'.

4 His uncle likes fishing

Is toigh leis a bhith ag iasgach means 'He likes fishing'.

Question

Colin tells us about a pastime. Where does he go?

He fishes on a river five miles away.

Bidh sinn ag iasgach air abhainn còig mìle air falbh means 'We fish on a river five miles away'.

Question

What does he tell us about the river?

There are lots of salmon in the river.

Tha tòrr bhradan anns an abhainn means 'There are lots of salmon in the river'.

Question

What happened on one occasion?

He caught a two kilogram salmon.

Aon turas, ghlac mi fear a bha dà chileagram means 'Once, I caught a two kilogram salmon'.

Question

How did he feel?

He was very happy.

Bha mi glè thoilichte means 'I was very happy'.