Anghenion tai yn y dyfodol

Mae’r galw am dai yn y DU yn cynyddu ac mae prinder cyflenwad newydd o gartrefi. Mae nifer yr aelwydydd wedi cynyddu 30% yn y DU er 1971. Yn rhannol, mae hyn oherwydd bod mwy o bobl yn byw ar eu pen eu hunain. Mae cynnydd mewn disgwyliadau oes a lefelau mewnfudo uchel i gyd yn cyfuno i greu prinder tai.

Mae ar y llywodraeth eisiau i adeiladwyr, buddsoddwyr a chynghorau lleol gynyddu’r cyflenwad o dai newydd ac adnewyddu cartrefi gwag. Y nod yw cynyddu’r cyflenwad o dai drwy:

 • ddileu rheoliadau cymhleth diangen
 • darparu cyllid ar gyfer prosiectau sy’n methu â symud yn eu blaenau heb gyllid
 • helpu prynwyr sy’n methu â fforddio’r blaendal i brynu cartref

Un o’r problemau mwyaf yw penderfynu ble i adeiladu cartrefi newydd:

 • Safle tir glas - darn o dir nad yw wedi cael ei ddatblygu o’r blaen
 • Safle tir llwyd - hen safle diwydiannol neu safle canol dinas sy’n cael ei glirio ar gyfer datblygiad adeiladu newydd
 • Llain las - tir amaethyddol, coetir ac ardaloedd hamdden agored o amgylch ardaloedd trefol lle mae adeiladu wedi cael ei wahardd

Mae adeiladu ar safleoedd tir glas yn bwnc dadleuol. Mae twf ym mhoblogaeth y DU, y duedd tuag at unedau teulu llai a’r galw gan bobl sydd eisiau byw ar gyrion y ddinas wedi rhoi pwysau ar gefn gwlad o amgylch dinasoedd mawr.

Manteision adeiladu ar safleoedd tir glas

 • Nid oes angen glanhau’r safle ar ôl defnydd tir blaenorol felly gall fod yn rhatach.
 • Nid oes rhwydweithiau ffyrdd yno’n barod, felly nid oes cyfyngiadau cynllunio.
 • Yn aml iawn maen nhw ar gyrion dinasoedd lle mae tir yn rhatach.
 • Mae gan gynllunwyr a phenseiri gynfas wag i weithio â hi.
 • Mae mwy o le ar gael ar gyfer gerddi.
 • Gall amgylchedd cefn gwlad ar gyrion dinas apelio at brynwyr a busnesau.
 • Mae safleoedd ar gyrion y ddinas yn aml yn nes at draffyrdd mawr sy’n darparu mynediad da.

Manteision adeiladu ar safleoedd tir llwyd

 • Mae’n fwy cynaliadwy gan fod tir sydd wedi ei ddatblygu’n barod yn cael ei ddefnyddio.
 • Mae ehangiad dinas yn cael ei gadw dan reolaeth gan fod y safle eisoes o fewn y ddinas – mae hyn yn sicrhau nad yw cefn gwlad yn cael ei golli ac yn lleihau amseroedd siwrneai gan fod popeth yn nes at ei gilydd yn y ddinas.
 • Mae rhwydweithiau ffyrdd yn bodoli’n barod, a rhwydweithiau trydan a nwy, ond efallai y bydd angen eu diweddaru.
 • Mae’n haws cael caniatâd cynllunio gan fod cynghorau’n awyddus i ailddefnyddio’r safleoedd tir llwyd.
 • Mae’r safleoedd yn nes at ganol busnes y dref ar gyfer siopa a chyfleoedd gwaith.

Mae Ebbsfleet yng Nghaint yn ddatblygiad tai newydd yn ne-ddwyrain Lloegr sy’n cael ei ddatblygu ar safleoedd tir llwyd a thir glas yn Rhanbarth Datblygu Thames Gateway. Y rhanbarth hwn sydd â’r cynnydd mwyaf mewn poblogaeth yn y DU gan fod yr economi gref yn denu pobl i’r ardal hon o rannau eraill o’r DU ac o dramor.

Yng Nghymru, mae datblygiad newydd Coed Darcy yn ddatblygiad cyfoes rhagorol sy’n cynnwys llawer o strategaethau cymunedol cynaliadwy. Mae’r pentref newydd wedi ei adeiladu ar hen safle purfa olew, felly mae’n safle tir llwyd.

Stad dai â lle chwarae, ardal laswelltog a llwybr cerdded yn y blaen.
Move on to Test
next