Farsaingeachd cheithir-cheàrnaich

Farsaingeachd trapesium

Diagram of a trapezium split into 2 right-angled triangles and a rectangle

Frasaingeachd triantain 1 \(A = \frac{1}{2}bh\)

\[= \frac{1}{2} \times 2 \times 7\]

\[= \frac{1}{2} \times 14\]

\[= 7\,c{m^2}\]

Farsaingeachd ceart-chearnaich 2 \(A = l \times b\)

\[= 5 \times 7\]

\[= 35\,{cm^2}\]

Frasaingeachd triantain 3 \(A = \frac{1}{2}bh\)

\[= \frac{1}{2} \times 9 \times 7\]

\[= \frac{1}{2} \times 63\]

\[= 31.5\,c{m^2}\]

\[Farsaingeachd\,iomlan = 7 + 35 + 31.5 = 73.5\,c{m^2}\]