Farsaingeachd cheithir-cheàrnaich

Farsaingeachd trapesium

Diagram of a trapezium split into 2 right-angled triangles and a rectangle

Frasaingeachd triantain 1 A = \frac{1}{2}bh

= \frac{1}{2} \times 2 \times 7

= \frac{1}{2} \times 14

= 7\,c{m^2}

Farsaingeachd ceart-chearnaich 2 A = l \times b

= 5 \times 7

= 35\,{cm^2}

Frasaingeachd triantain 3 A = \frac{1}{2}bh

= \frac{1}{2} \times 9 \times 7

= \frac{1}{2} \times 63

= 31.5\,c{m^2}

Farsaingeachd\,iomlan = 7 + 35 + 31.5 = 73.5\,c{m^2}