Malairt an triantain test questions

1

Dè bh’ ann am Malairt an Triantain?

2

Dè bhiodh bàtaichean thràillean a’ toirt leotha airson a mhalairt ann an Afraga?

3

Dè na prìomh phuirt ann am Breatainn a bha an sàs ann am malairt nan tràillean?

4

Dè an seòrsa bathair a bhiodh bàtaichean nan tràillean a’ giùlan air a’ chuid mu dheireadh de Mhalairt an Triantain?

5

Sna 1790an, dè na bha Liverpool a’ dèanamh de dh’airgead gach bliadhna à malairt nan tràillean?

6

Ciamar a bha tràillean air an glacadh ann an Afraga?

7

Càit an robh Costa nan Tràillean?

8

Càit an robh factaraidhean thràillean?

9

Cò ris an cante an t-Slighe Mheadhain?

10

Saoil carson a luchdaicheadh caiptean am bàta ann an dòigh a bha meadhan dlùth seach glè dhlùth?

11

Dè thachair air an Zong?

12

Dè bha a’ tachairt dha na tràillean nuair a ruigeadh iad an Caribbean?

13

Ciamar a bha an luchd-malairt a’ dèiligeadh ri tràillean a dhèanadh srì nuair a ruigeadh iad an Caribbean?