A' planadh cùrsa

Nuair a bhios fiosrachadh agad mun sgìre sa bheil thu a' siubhal, mar map, faodaidh tu plana a dhèanamh air ciamar a tha thu airson siubhal. Uaireannan cha bhi e air chomas dhut a dhol ann an loidhne dhìreach.

Eisimpleir

Ann an rèis sligheadaireachd, tha neach-ruith airson a dhol bho far a bheil i na seasamh chun na targaid aice. Tha boglach dhomhainn cuairtichte le craobhan eadar an dà àite sin.

A runner orienteering around a marsh.

Le map gus combaist, thèid aice air slighe a phlanadh airson faighinn chun na targaid le bhith a' seachnadh na boglaich gu tur.

Faodaidh i fhèin an cùrsa agus an t-astar airson faid gach loidhne a thaghadh agus an uair sin a thomhas agus a dhèanamh.

Seo eisimpleir practaigeach de sheòladaireachd. Faodaidh ceistean a bhith ann an co-theacsa mar seo, agus feumaidh tu fhèin an cùrsa agus an t-astar aig an neach-ruith a thaghadh. Bhiodh agad ri slighe a tharraing agus an uair sin an cùrsa agus an t-astar a thomhas air a' mhap.

'S iongantach gum bi an aon fhreagairt agad ri duine sam bith eile. Dh'fhaodadh co-theacsa a bhith ann cuideachd le bàta a' seachnadh eilean air an oidhche no plèan a' seachnadh stoirm.

A' mìneachadh cùrsa

Ma bhios sgeidse de chùrsa agad, 's dòcha gum bi agad ri cunntas a thoirt air a' cleachdadh cùrsa agus astar. San eisimpleir a bh' againn roimhe leis a' bhàta, rinn sinn an sgeidse a leanas.

7km line 165 degrees from north line. Second line 4km and 43 degrees from north line leads to boat

Dh'fhaodadh gun deigheadh an sgeidse seo a thoirt dhut agus biodh agad ri cunntas a thoirt air gach pàirt dhen turas.

An seo 's e am freagairt:

  • Pàirt 1 Cùrsa \(165^{\circ}\) Astar \(7\,km\)
  • Pàirt 2 Cùrsa \(43^{\circ}\) Astar \(4\,km\)

Uaireannan, canar 'ceum' ri pàirt de thuras.

'S dòcha gum bi agad fhèin ri ceàrnan agus astaran a thomhas bho dhiagram sgèile.

Move on to Test
next