Learning - Driving lessons

Natalie writes to her friend about her experience of learning to drive. Read what she says and answer the questions on the following page.

Car steering wheel and dashboard

Nuair a bha mo cho-là-breith a' tighinn faisg, bha mi a' fàs gu math an-fhoiseil. Bha a h-uile duine a' bruidhinn rium mu dhràibheadh agus mu leasanan dràibhidh fhaighinn, ach cha robh mise idir cinnteach. Leis an fhìrinn innse, bha an t-eagal orm agus bha mi iomagaineach mu dheidhinn a dhol air cùl cuibhle. Cha robh mi a-riamh air a bhith toilichte a' siubhal ann an càr; bidh e gam fhàgail bochd uaireannan.

Ach bha m' athair agus mo mhàthair cinnteach gu leòr agus cheannaich iad leasain dhomh airson mo cho-là-breith. Mar sin, an latha a ràinig mi seachd bliadhna deug a dh’aois, dhràibh mi càr airson a’ chiad turas.

Bha an stiùiriche agam gu math còir, agus an rud as neònaiche, chòrd e rium! Bha e doirbh an toiseach, agus an càr a' leum agus a’ bocadaich seach a' gluasad ceart. Ro dheireadh a' chiad leasan ge-tà, bha mi a' dràibheadh ceart agus chaidh sinn a-mach air an rathad-mhòr, cho fada ris an tràigh!

Tha mi air an deuchainn phractaigeach agus an deuchainn dhràibhidh a dhèanamh. Tha mi fhathast a' faighinn pìosan dhen dràibheadh doirbh, gu sònraichte a' parcadh gu mo chùl agus, feumaidh mi aideachadh, gu bheil e doirbh a bhith a’ dràibheadh air rathaidean a tha fìor thrang, le càraichean a tha a’ dol cho luath. Tha e cuideachd uabhasach doirbh a bhith a’ dràibheadh nuair a tha an aimsir dona – le ceò, reothadh, sneachda no uisge.

Tha mi a’ sìor fhàs cleachdte ri bhith a’ dràibheadh ge-tà. Bidh m’ athair a’ leigeil leam a bhith a’ dràibheadh a’ chàir aigesan. Tha sin math, ged a chòrdadh e rium càr fhaighinn dhomh fhèin aon latha.

Chan eil latha a’ dol seachad nach eil mi a’ dràibheadh a dh’àiteigin. Gu math tric bidh mo mhàthair ag iarraidh orm a dhol dhan bhùth dhi, no a dhol a thogail mo bhràthair beag bhon sgoil, no a thoirt gu ball-coise, no gu rugbaidh, no gu club-òigridh. Tha mi uaireannan a’ smaointinn gu bheil iad gam chleachdadh mar sheirbheis tagsaidh! Ach, feumaidh mi a ràdh gu bheil mi coma – is fìor thoigh leam a bhith a’ dràibheadh.

Now answer the questions on the next page.