Projectau dŵr cynaliadwy

Mae rhai atebion i ansicrwydd dŵr yn fwy cynaliadwy.

Cadwraeth dŵr

Mae offer modern, fel peiriannau golchi llestri a pheiriannau golchi dillad, yn defnyddio llawer o ddŵr. Mae pobl yn defnyddio llawer o ddŵr i olchi ceir ac i ddyfrio gerddi hefyd. Mae cadwraeth dŵr yn cynnwys defnyddio llai o ddŵr. Mae llawer o fesurau y gall pobl eu rhoi ar waith i gyflawni hyn. Mae angen llai o ddŵr i fflysio toiledau fflysh ddeuol ac fe gaiff cadwraeth dŵr ei ystyried wrth ddylunio offer modern. Gall cwmnïau dŵr osod mesuryddion dŵr i fesur faint o ddŵr sy’n cael ei ddefnyddio mewn cartrefi, a chodi tâl yn unol â hynny. Mae hyn yn annog pobl i ddefnyddio llai. Ar lefel genedlaethol, mae cwmnïau dŵr yn ceisio cynilo dŵr drwy drwsio pibellau dŵr sy’n gollwng.

Rheoli dŵr daear

Pibell ddraenio wedi ei chysylltu â gwrthrych plastig tebyg i fwced â chaead arno.

Mae dŵr daear dan fwyfwy o fygythiad gan lygredd a gordynnu dŵr. Mae sylweddau fel nitradau yn treiddio i ddyfrhaenau o ganlyniad i ffermio. Mae mwyngloddio a ffracio wedi cael eu cysylltu â llygru dŵr daear hefyd.

Yn y DU, mae'r llywodraeth wedi neilltuo parthau gwarchod a diogelu, lle caiff datblygiadau eu cynllunio a’u rheoli’n ofalus. Mae hyn yn cynnwys mapio llif cyflenwadau dŵr daear, yn ogystal â’r mathau o bridd a chreigiau. Mae mesurau ymateb ar waith i glirio unrhyw lygredd sy’n codi.

Dŵr ‘llwyd’

Dŵr sydd ddim yn bur yw dŵr llwyd. Gall fod yn ddŵr glaw sydd heb ei drin neu’n ddŵr sydd wedi cael ei ddefnyddio eisoes, ee i olchi dwylo neu ddannedd. Y syniad y tu ôl i ddefnyddio dŵr llwyd bod rhai achosion lle does dim angen defnyddio dŵr sydd wedi ei buro bob amser. Mae fflysio toiledau yn enghraifft o hyn. Mae rhai cwmnïau nawr yn defnyddio dŵr glaw i fflysio toiledau yn eu swyddfeydd. Gall cartrefi gasglu dŵr glaw mewn casgenni a’i ddefnyddio i ddyfrio gerddi.