Mòr-bhùth ùr: earrann èisteachd

Tha Marc agus Ceit a' còmhradh mu mhòr-bhùth ùr a tha Superko an dùil a thogail air iomall a' bhaile. Seo cothrom sgilean èisteachd a leasachadh aig Àrd Ìre.

Leugh na ceistean mus èist thu ris an earrainn, an uair sin, èist agus freagair na ceistean.

Mòr-bhùth ùr: ceistean air an earrainn

Question

1. Carson a thàinig Marc a-steach don chafaidh?

Bha am pathadh air agus bha e ag iarraidh cupan cofaidh.

Question

2(a) Dè an dà phrìomh phuing a tha Marc a' togail sa chòmhradh?

2(b) Ciamar a tha e a' cur taic ri na puingean a tha e a' togail?

(a) Gu bheil bùthan Choilltinis ro dhaor agus gu bheil feum air mòr-bhùth.

(b) Le bhith ag ràdh gum bi gnothaichean nas saoire agus gum bi àite-parcaidh ann.

Dà chopan cofaidh

Question

3(a) Dè an dà phrìomh phuing a tha Ceit a' togail sa chòmhradh?

3(b) Ciamar a tha i a' cur taic ri na puingean a tha i a' togail?

(a) Gun dèan a' mhòr-bhùth milleadh air Coilltinis agus gum mill i an àrainneachd.

(b) Le bhith ag ràdh nach bi a' mhòr-bhùth a' coimhead math 's nach cluinnear na h-eòin tuilleadh.

Question

4. An do dh'atharraich thu d' inntinn mu mhòr-bhùthan às dèidh dhut an còmhradh a chluinntinn?

(i) Dh'atharraich - ag innse carson.

no

(ii) Cha do dh'atharraich - ag innse carson.