Ymatebion i newid hinsawdd

Egni

Er mwyn lleihau effeithiau newid hinsawdd, mae angen i wledydd leihau eu ôl-troed carbon. Un o’r ffyrdd gorau o wneud hyn yw drwy ddefnyddio ffynonellau adnewyddadwy i gynhyrchu egni (trydan a gwres) yn hytrach na ffynonellau anadnewyddadwy. Mae’r graff yn dangos bod y trydan sy’n cael ei gynhyrchu o ffynonellau adnewyddadwy wedi bod yn cynyddu’n raddol yng Nghymru. Mae’r graff bar cyfansawdd yn dangos mai egni gwynt sy’n cynhyrchu’r ganran fwyaf.

Graff bar yn dangos faint o drydan a gynhyrchwyd o ffynonellau adnewyddadwy yng Nghymru rhwng 2003 a 2011.

Trafnidiaeth

Un o’r ffyrdd gorau o leihau ein ôl troed carbon yw drwy newid y ffordd rydym yn teithio. Mae defnyddio cludiant cyhoeddus yn lle ceir petrol/diesel yn ffordd fwy effeithlon a glanach o deithio. Er hyn, beicio a cherdded yw’r ffyrdd mwyaf effeithiol o leihau eich ôl troed carbon. Mae ffyrdd beicio newydd a chynlluniau llogi beiciau yn annog llawer o bobl i ddewis y dull iachach a rhatach hwn o deithio. Mae cynllun Cadw Caerdydd i Symud yn hybu beicio a cherdded drwy ddarparu mapiau, cynllunwyr a chyfyngiadau ffyrdd byw, sydd i gyd wedi cael eu cynllunio’n bwrpasol er mwyn annog pobl i beidio â defnyddio ceir yn y ddinas.

Yn ein cartrefi

Mae llawer o dechnegau a thechnolegau y gallwn eu defnyddio yn ein cartrefi i’n helpu i leihau ein ôl troed carbon. Mae’r cartrefi hyn yn cael eu galw’n gartrefi cynaliadwy, ac mewn rhai rhannau o’r DU mae cymunedau cynaliadwy newydd wedi cael eu datblygu.

Y gwahanol ffyrdd o wneud cartref yn ecogyfeillgar neu’n gynaliadwy.

Gwastraff

Bydd rheoli ein gwastraff mewn ffordd fwy cynaliadwy hefyd yn helpu i leihau ein ôl troed carbon, a thrwy hynny leihau effeithiau newid hinsawdd. Mae llawer o’n gwastraff yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi sy’n rhyddhau llawer o fethan i’r atmosffer, ond dylem fod yn ailgylchu ac yn ailddefnyddio deunyddiau, yn lle’u hanfon i safleoedd tirlenwi. Rhaid i’r deunydd sy’n cael ei ddefnyddio i bacio ein cynnyrch hefyd gael ei gynllunio fel bod modd ailddefnyddio neu ailgylchu’r holl wastraff. Mae compostio’n ffordd arall o leihau ein gwastraff o amgylch y cartref.

Ymyriadau gan lywodraethau

Ers Protocol Kyoto 1992, mae bron bob un o wledydd y Cenhedloedd Unedig wedi mynd ati i geisio lleihau eu hallyriadau carbon, a thrwy hynny arafu effeithiau newid hinsawdd. Er bod rhai gwledydd wedi bod yn fwy llwyddiannus na’i gilydd, mae llawer yn cydnabod bod cytundebau o’r fath yn ffordd bwysig iawn o leihau effeithiau newid hinsawdd.

Cytundeb Paris 2016

Mae’r cytundeb hwn, y cyntaf erioed o’i fath, yn dod â holl wledydd y byd at ei gilydd mewn un cytundeb i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae cael bron i 200 o wledydd i gytuno bod angen lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn cael ei ystyried yn dipyn o gamp ynddo’i hun gan lawer, ac mae wedi cael ei alw’n gytundeb ‘hanesyddol’.

Yn 2017, tynnodd yr Arlywydd Trump America allan o’r cytundeb, a gallai hyn gael effaith niweidiol gan fod UDA yn un o’r allyrwyr CO2 mwyaf.

Move on to Test
next