Cyfleoedd i ddatblygu – Diffeithdir Thar, India

Er bod gan Ddiffeithdir Thar hinsawdd eithafol, mae’n gallu cynnig cyfleoedd i ddatblygu. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol.

  • Mwyngloddio – mae gan y diffeithdir lawer iawn o fwynau gwerthfawr, fel ffelsbar, ffosfforit, gypswm a caolin. Mae’r mwynau hyn yn cael eu defnyddio i gynhyrchu llawer o wahanol bethau, yn amrywio o sment i wrtaith, felly maen nhw’n werthfawr. Mae llawer o gloddio am galchfaen a marmor yn yr ardal hefyd. Mae calchfaen yn cael ei ddefnyddio i adeiladu a chynhyrchu sment, ac mae marmor hefyd yn cael ei ddefnyddio gan adeiladwyr.
  • Cynhyrchu egni – yn Niffeithdir Thar mae paneli solar yn cael eu defnyddio i gynhyrchu egni. Mae’r egni hwn yn cael ei ddefnyddio i lanhau cyflenwadau dŵr sydd wedi eu halogi â halen (dihalwyno). Mae egni’r gwynt hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan. Gall fferm wynt sydd â 75 o dyrbinau gwynt gynhyrchu 60 MW o drydan.
  • Ffermio – mae systemau dyfrhau yn Niffeithdir Thar wedi gwneud ffermio âr masnachol yn hyfyw. Mae cynhyrchu cnydau fel gwenith a chotwm wedi creu llawer o swyddi, ac wedi cynhyrchu incwm i’r economi leol.
  • Twristiaeth – mae Parc Cenedlaethol Diffeithdir Thar yn denu llawer o ymwelwyr sydd eisiau gweld rhai o’r 120 o rywogaethau sydd yno. Mae ymwelwyr yn crwydro’r diffeithdir gyda thywyswyr lleol ar gamelod. Mae twristiaeth yn ffynhonnell incwm bwysig ac mae’n creu llawer o swyddi i bobl leol. Mae effaith luosydd gadarnhaol twristiaeth yn creu llawer o gyfleoedd i ddatblygu.
Ymwelwyr mewn tirwedd diffeithdir. Mae rhai’n cerdded yn y pellter. Yn y tu blaen mae rhai ar gefn camelod sy’n cael eu harwain gan dywyswyr.
Ymwelwyr yn India ar gefn camelod yn niffeithdir Thar, Rajasthan, India

Er hyn, mae llawer o heriau yn gysylltiedig â’r cyfleoedd i ddatblygu yn Niffeithdir Thar. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol.

  • Tymereddau eithafol – gall y tymereddau yn Niffeithdir Thar fod dros 50°C ym misoedd yr haf. Mae’n anodd i bobl ffermio, gweithio mewn mwyngloddiau neu dywys ymwelwyr yn ystod y misoedd hyn gan ei bod hi’n rhy boeth. Mae hyn yn gwneud datblygu’n anodd.
  • Cyflenwad dŵr – mae’r cyflenwad dŵr i Ddiffeithdir Thar yn werthfawr ond yn gyfyngedig. Gan mai dim ond 120-240 mm o law sy’n disgyn bob blwyddyn yn y diffeithdir, rhaid defnyddio dŵr yn gall ac yn gynaliadwy. Heb ddŵr ni fyddai’n bosibl datblygu mwyngloddio, ffermio a thwristiaeth, ac mae hynny’n golygu na fyddai’n bosibl datblygu’r economi. Mae rhai rhannau o’r diffeithdir wedi cael eu gor-ddyfrhau, ac mae hyn wedi gwneud y ddaear yn ddyfrlawn. Yma mae’r gormodedd dŵr wedi anweddu, gan adael haen o halen ar yr wyneb sy’n ei gwneud hi’n anodd i dyfu cnydau.
  • Anhygyrchedd – mae’r diffeithdir yn ymestyn dros arwynebedd enfawr o 200,000 km sgwâr. Mae’r rhan fwyaf o’r diffeithdir yn anodd ei gyrraedd oherwydd yr amodau amgylcheddol eithafol ac isadeiledd gwael. Ychydig iawn o ddatblygu sy’n bosibl y tu draw i ddinas Jaisalmer. Mae hyn wedi creu safle pot mêl i ymwelwyr yn Jaisalmer, ond nid y tu draw i’r ddinas. Mae’r ffaith fod sawl rhan o’r diffeithdir yn anhygyrch wedi arwain at fwy o wahaniaethau rhwng y cyfoethog a’r tlawd.