Effaith newid hinsawdd

Effaith ar y byd

Bydd effeithiau posibl newid hinsawdd yn amrywio’n fawr ar hyd a lled y byd. Y bobl sy’n byw yn y gwledydd lleiaf datblygedig fydd yn cael eu taro waethaf.

Gallai’r effeithiau negyddol gynnwys:

 • lefelau’r môr yn codi o ganlyniad i rew/iâ’n meirioli ac ehangu thermol (mae biliwn o bobl yn byw mewn ardaloedd arfordirol)
 • newid mewn patrymau glawiad, yn achosi diffeithdiro mewn rhai ardaloedd a mwy o lifogydd mewn ardaloedd eraill
 • tywydd eithafol yn digwydd yn amlach, gan gynnwys tonnau gwres, sychder a glawiad trwm, a byddai stormydd trofannol hefyd yn gryfach ac yn digwydd yn amlach
 • rhai rhywogaethau’n darfod oherwydd newid mewn patrymau tymheredd
 • lledaenu afiechydon fel malaria (gallai 280 miliwn yn rhagor o bobl gael eu heffeithio)
 • newid ym mhatrymau amaethyddiaeth a chynnyrch cnydau
 • diffeithdiro neu lifogydd arfordirol yn achosi i bobl fudo, a gallai hynny arwain at wrthdaro gwleidyddol, a hyd yn oed at wrthdaro milwrol
 • gallai canolfannau sgïo mewn lleoedd fel yr Alpau gau oherwydd prinder eira

Gallai’r effeithiau cadarnhaol gynnwys:

 • gallai rhai anifeiliaid a phlanhigion elwa a ffynnu mewn hinsawdd sy’n newid
 • byddai llwybrau môr newydd, fel llwybr y gogledd-orllewin, ar gael
 • rhagor o adnoddau, fel olew, ar gael mewn lleoedd fel Alasga a Siberia pan fydd y rhew/iâ yn meirioli
 • defnydd o egni yn lleihau gan fod yr hinsawdd yn gynhesach
 • tymor tyfu hirach yn arwain at fwy o gynnyrch yn yr ardaloedd ffermio presennol
 • gallai rhanbarthau sydd dan rew/iâ, fel Canada a Siberia, dyfu cnydau
 • byddai cyrchfannau newydd ar gael i ymwelwyr

Effaith ar y DU

Yn y DU, gallai newid hinsawdd gael llawer o effeithiau negyddol a chadarnhaol.

Effeithiau negyddol newid hinsawdd yn y DU

 • Gallai canolfannau sgïo yn yr Alban gau oherwydd prinder eira.
 • Gallai rhywogaethau o blanhigion yr Arctig yn yr Alban ddarfod.
 • Cost adeiladu amddiffynfeydd morol yn codi – wrth i berygl llifogydd gynyddu ac i lefelau’r môr ddal i godi.
 • Lefel y môr yn codi ac yn llifo dros ardaloedd isel, yn enwedig yn ne-ddwyrain Lloegr – byddai tir amaethyddol gwerthfawr fel y Ffens yn cael ei golli.
 • Bydd digwyddiadau tywydd eithafol fel gwyntoedd tymhestlog a stormydd yn fwy cyffredin.
 • Efallai y byddai tymereddau cynhesach yn ei gwneud hi’n haws i glefydau a phlâu oroesi gaeafau mwynach.
 • Mwy o alw am ddŵr mewn hafau poethach yn rhoi pwysau ar gyflenwadau dŵr, yn enwedig yn ne-ddwyrain y DU.

Effeithiau cadarnhaol newid hinsawdd yn y DU

 • Byddai rhai rhywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid yn ffynnu, a byddent yn gallu tyfu a goroesi ymhellach i’r gogledd ac ar dir uwch.
 • Twf yn niwydiant ymwelwyr y DU, yn enwedig canolfannau glan môr, â hafau cynhesach, sychach.
 • Byddai tymereddau cynhesach yn lleihau costau gwresogi yn y gaeaf.
 • Gallai tymereddau cynhesach arwain at ffyrdd iachach o fyw allan yn yr awyr agored.
 • Gallai tymereddau uwch drwy’r flwyddyn a thymhorau tyfu hirach olygu y gallai cnydau newydd fel orennau, grawnwin ac eirin gwlanog ffynnu yn y DU.