Effaith newid hinsawdd

Effaith newid hinsawdd yn y DU

  • gallai lefel y môr godi, a llifo dros ardaloedd isel, yn enwedig yn nwyrain Lloegr
  • gallai canolfannau sgïo yn yr Alban gau oherwydd prinder eira
  • daw sychder a llifogydd yn fwy cyffredin wrth i dywydd eithafol ddigwydd yn amlach
  • mwy o alw am ddŵr mewn hafau poethach yn rhoi pwysau ar gyflenwadau dŵr

Effaith newid hinsawdd ledled y byd

  • lefel y môr yn codi yn effeithio ar 80 miliwn o bobl
  • bydd stormydd trofannol yn gryfach
  • gallai rhywogaethau mewn ardaloedd wedi eu heffeithio (ee yr Arctig) ddarfod
  • cynnydd mewn afiechydon fel malaria, gallai 280 miliwn yn rhagor o bobl gael eu heffeithio