Y Pum Piler

Pum Piler Islam yw'r ymrwymiadau mae'n rhaid i Fwslimiaid eu bodloni er mwyn byw bywyd da a chyfrifol a dod â nhw'n agosach at Dduw. Y rhain yw:

  • Shahadah - adrodd y datganiad ffydd yn ddiffuant.
  • Salat - perfformio gweddïau penodol bum gwaith y dydd ar amseroedd penodol. Mae hyn yn atgoffa'r Mwslim yn gyson pa mor bwysig yw Allah i'w fywyd.
  • Zakat - rhoi cyfran o incwm rhywun, fel arfer un rhan o ddeugain, i helpu pobl dlawd. Mae hyn yn creu bond rhwng y cyfoethog a'r tlawd ac yn helpu Mwslimiaid i buro eu cyfoeth ac osgoi bod yn farus. Fel rheol, bydd yn cael ei dalu unwaith y flwyddyn.
  • Sawm - ymprydio yn ystod mis Ramadan, i Fwslimiaid sy'n oedolion iach. Mae hyn yn helpu Mwslimiaid i gysylltu ag Allah, a hefyd â phobl lai ffodus na nhw eu hunain sy'n byw mewn newyn bob dydd.
  • Hajj - y bererindod flynyddol i Mecca sy'n digwydd yn ystod deuddegfed mis y calendr Islamaidd. Mae disgwyl i Fwslimiaid wneud y bererindod hon o leiaf unwaith yn eu hoes, os ydyn nhw'n gorfforol abl ac yn gallu fforddio gwneud hynny.
The 'Five Pillars of Islam': Shahadah, Salat, Zakat, Sawm, Hajj.