Crynodeb o’r asesiad

Bydd yr arholiad hwn yn profi dy sgiliau darllen ac ysgrifennu. Yn uned dau Adran A bydd rhaid i ti ateb ystod o gwestiynau yn seiliedig ar destunau darllen. Bydd y darnau darllen yn ddarnau Disgrifio, Naratif ac Esbonio.

Yn Adran B fe gei di ddewis o ddau ddarn i’w hysgrifennu. Bydd rhaid i ti ysgrifennu un o’r ddau. Gall y dasg fod naill ai’n dasg ddisgrifio, tasg naratif neu dasg esbonio.

Mae’r papur (uned dau) werth 70 o farciau:

 • 30 marc ar gyfer y darllen
 • 40 marc ar gyfer yr ysgrifennu

Bydd y canllaw hwn yn canolbwyntio ar yr uned ysgrifennu, sef:

 • 35 marc am ysgrifennu estynedig
 • 20 marc am gyfathrebu a threfn
 • 15 marc am ysgrifennu’n gywir

Bydd un dasg brawf-ddarllen yn canolbwyntio ar ysgrifennu’n gywir yn uned dau yn ogystal.

Disgrifio

Beth yw testun disgrifiadol?

 • Testun sy’n disgrifio neu’n cyflwyno gwybodaeth am bwnc, lleoliad, gwrthrych, person ac ati.
 • Mae’n creu cymeriad neu leoliad dychmygol neu real.
 • Nod darn disgrifiadol yw creu awyrgylch a naws.
 • Gellir defnyddio ystod o nodweddion arddull, ee ansoddeiriau, cymariaethau, trosiadau a phersonoli.
 • Does dim angen mynegi barn na chynnig esboniad (fel arfer).

Mathau o ysgrifennu disgrifiadol sy’n bosibl:

Delweddau i gynrychioli chwech o ffurfiau y gallai myfyrwyr orfod eu darllen neu ysgrifennu amdanynt yn eu harholiad ysgrifenedig: Golygfa, Lle, Person, Dyddiadur, Teithlyfr ac Ymson.

Cofia feddwl am y canlynol wrth ysgrifennu’n ddisgrifiadol:

 • ffurf - ym mha ffurf wyt ti'n ysgrifennu (erthygl, ymson, portread, llythyr, stori ayyb)?
 • cynulleidfa - ar gyfer pwy wyt ti'n ysgrifennu (plant, oedolion, dynion, menywod ayyb)?
 • pwrpas – pam wyt ti'n ysgrifennu (i berswadio, dadlau, adolygu ayyb)?
 • arddull – sut wyt ti'n ysgrifennu (ffurfiol, siaradus, difrifol, comig, anffurfiol ayyb)?