Newid technolegol

Wrth i gyflwr y ffyrdd wella, ac wrth i’r rhyngrwyd ddod yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy, mae’r effeithiau ar ardaloedd gwledig yn cynyddu. Mae’r gwelliannau technolegol hyn yn cynyddu’r cylch dylanwad sydd gan ardaloedd trefol mawr ar rai llai, ac ar ardaloedd gwledig.

Cylch dylanwad trefol

Pan fydd ardaloedd gwledig wedi’u lleoli yn agos at ardaloedd trefol, mae’n anorfod bod yr ardal drefol yn dod yn hollbwysig i’r rhai sy’n byw yn yr ardal wledig. Mae dinasoedd fel Lerpwl neu Gaer, er eu bod yn Lloegr, yn lleoedd hanfodol i bentrefi a threfi gwledig yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae trefi fel Llangollen yn dibynnu ar swyddi, adloniant a gweithgareddau adwerthu sydd yn Lerpwl a Chaer. Yn ychwanegol at hyn, mae gan y ddwy ddinas brifysgolion ac ysbytai mawr sy’n hanfodol i iechyd a chyfleoedd addysgol pobl sy’n byw yn Llangollen.

Mae isadeiledd trafnidiaeth, fel ffyrdd, rheilffyrdd a gwasanaethau bysiau, yn caniatáu i bobl symud yn rhwydd ac yn aml rhwng ardaloedd gwledig a threfol. Mae gan Lerpwl hefyd faes awyr pwysig.

Yn ogystal, mae gan lawer o bobl Llangollen ffrindiau, teulu a chysylltiadau busnes yn ninasoedd Lerpwl a Chaer, ac mae’r cysylltiadau hyn yn cael eu cryfhau neu eu cynnal gan gyfryngau cymdeithasol a grym cyfathrebu drwy’r rhyngrwyd.

Yn aml iawn mae cylchoedd dylanwad trefol yn cael effaith negyddol ar y gwasanaethau sy’n cael eu cynnig mewn pentrefi gwledig. Mae gwasanaethau ariannol, fel swyddfeydd post a banciau, yn aml yn penderfynu uno â busnesau eraill neu hyd yn oed gau wrth i fwy o bobl fancio ar-lein. Mae amserlenni bysiau a threnau’n cael eu heffeithio wrth i wasanaethau fynd yn llai aml, neu hyd yn oed gael eu canslo, oherwydd bod llai o bobl yn byw yno, felly mae llai o wasanaethau’n cael eu cynnig.

O ganlyniad, mae gwe gymhleth yn cysylltu Llangollen, sy’n gymuned wledig, â Lerpwl a Chaer, sy’n gymunedau trefol. Mae’r we hon yn cynnwys amrediad cymhleth o lifoedd fel trafnidiaeth, pobl, syniadau, busnes ac arian. Mae daearyddwyr yn dweud bod gan ddinasoedd gylch dylanwad mawr.

Diagram cylch dylanwad.Mae gan dref fawr A radiws llawer mwy na thref fach B neu bentref C. Mae hyn yn dangos bod ei chylch dylanwad yn fwy na thref fach B neu bentref C

Cryfder y cylch dylanwad

Yn aml iawn y trefi a’r pentrefi agosaf at ardal drefol sydd â’r cylch dylanwad cryfaf. Mae’r dylanwad yn wannach mewn lleoedd sy’n bellach oddi wrth yr ardal drefol.

curriculum-key-fact
Fel arfer, mae gan ardaloedd trefol mawr fwy o gyfleusterau ac, o ganlyniad, bydd ganddynt gylch dylanwad cryf.