Nodweddion ardaloedd gwledig

Mae gwahanol fathau o ardaloedd gwledig, a gallwn eu dosbarthu yn ôl pa mor hygyrch ydyn nhw i’r ardaloedd trefol. Mae’r diagram isod yn dangos hyn. Mae’r ardaloedd yn amrywio o’r cyrion gwledig-trefol, i’r ardaloedd gwledig eithafol (anghysbell).

Model yn dangos sut mae ardaloedd trefol yn cael eu trefnu.

Gallwn ddosbarthu’r mathau o ardaloedd gwledig hefyd yn ôl eu prif nodweddion:

  • Gwyrdd anghysbell - lleoedd gwledig anghysbell ac ynysig sydd â rhwydweithiau ffyrdd gwael. Mae ganddyn nhw lawer o fannau agored gwyrdd a phoblogaethau tenau iawn.
  • Newid cyflym - mae dwysedd poblogaeth yr ardaloedd gwledig hyn yn llai trwchus ac mae nhw’n cynnwys rhai trefi mwy. Mae llawer o bobl sy’n byw yma yn gymudwyr sy’n gweithio mewn ardaloedd trefol yn hytrach nag yng nghefn gwlad.
  • Hamdden a mwynder - mae rhai o olygfeydd harddaf Cymru, a’r Parciau Cenedlaethol, yn y lleoedd gwledig hyn. Yn aml iawn mae nhw’n anghysbell.
  • Ymddeol i’r arfordir - mae pentrefi a threfi bach glan môr yn atyniadol i bobl sydd wedi ymddeol. Pobl wedi ymddeol yw’r gyfran fwyaf o’r boblogaeth yn y cymunedau hyn.
Tirwedd â phoblogaeth wasgaredig ger Crughywel, Powys. Mae ychydig o adeiladau preswyl i’w gweld yn y blaen, a bryniau gwyrdd a choedwigoedd i’w gweld yn y cefn.
Lleoliad gwledig gwyrdd anghysbell ger tref fechan Crughywel, Powys