Leasachaidhean Libearalach test questions

1

Cò a’ bhliadhna a chaidh Achd an Solar a’ Bhìdh a chur an gnìomh?

2

Dè thug Achd na Rianachd 1907 do chlann?

3

Cò na triùir a bha a’ pàigheadh airson àrachas slàinte do luchd-obrach? An neach-obrach, am fastaidhear agus?

4

Cia mheud seachdain a dh’fhaodadh neach-obrach a bhith far obair mus stadadh pàigheadh shochairean?

5

Dè chaidh a stèidheachadh gus daoine gun obair a chuideachadh a’ lorg obair?

6

Dè rinn Achd nam Mèinnean Guail 1908?

7

Cuin a chaidh Achd nam Bùithtean a chur an gnìomh?