Leasachaidhean gus daoine tinn a chuideachadh

Achd an Àrachais Nàiseanta Pàirt 1, 1911

Fiosrachadh agus soirbheachadh:

A' toirt àrachas slàinte do luchd-obrach a bha a' cosnadh nas lugha na £160 sa bhliadhna.

Dìth soirbheachaidh:

An dèidh 26 seachdainean far d' obair bha sochairean gan call agus cha robh cuideachadh ann do theaghlach an neach-obrach. Bha mòran an aghaidh gun robh aca ri rud a phàigheadh iad fhèin.

Bha an neach-obrach, am fastaidhear agus an stàit a' cur airgead dhan sgeama. Ma bha an neach-obrach tinn, bha an neach-obrach a' faighinn 10 tastain airson suas gu 13 seachdainean, an uair sin 5 tastain airson 13 seachdainean eile.