Leasachaidhean gus daoine òga a chuideachadh

Achd an Fhoghlaim (Solar Bìdh), 1906

Fiosrachadh agus soirbheachadh:

Bha biadh sgoile an-asgaidh dhan h-uile duine.

Dìth soirbheachaidh:

Bha slàinte na cloinne a' dol bhuaithe a-rithist sna saor-làithean agus bha e cosgail dhan riaghaltas.

Achd an Fhoghlaim (Rianachd), 1907

Fiosrachadh agus soirbheachadh:

Sgrùdaidhean meadaigeach do chlann-sgoile agus leigheas meadaigeach an-asgaidh ga thoirt do chlann-sgoile an dèidh 1912.

Dìth soirbheachaidh:

Cha robh leigheas an-asgaidh ri fhaotainn gu 1912. Fiù 's an uair sin bha iomadh ùghdarras ionadail nach robh ga dhèanamh.

Achd na Cloinne (Cùmhnant na Cloinne), 1908

Fiosrachadh agus soirbheachadh:

Bha clann air an casg bho bhith ag iarraidh dèirce agus chaidh Cùirtean Òigridh agus borstals a stèidheachadh gus inbhich agus clann a bha nan eucoraich a chumail air leth.

Dìth soirbheachaidh:

Cha do rinn Cùmhnant na Cloinne mòran airson dèiligeadh ri adhbharan airson eucoir òigridh.