Cothrom sgilean còmhraidh a leasachadh

Seo cuibhreann de chòmhradh a dh'fhaodadh a bhith ann eadar sgoilear agus tidsear. Chì thu gu bheil an sgoilear, Calum, a' mìneachadh chùisean gu dòigheil. 'S e a bhith mionaideach, le gu leòr rudan inntinneach ri ràdh a tha cudromach.

Cuspair: Iomain - Spòrs nan Gàidheal

Mapa-inntinn air a' chuspair 'Iomain: SpÚrs nan G‡idheal'Mapa-inntinn air a' chuspair 'Iomain: Spòrs nan Gàidheal'