Pastimes

Is mise Eilidh NicMhathain. Is toigh leam a bhith ag èisteachd ri ceòl, 's fìor thoigh leam ceòl pop. Is toigh leam a bhith a' bruidhinn ri mo charaidean air-loidhne. Tha mi math air spòrs cuideachd. Bidh mi a' cluich iomain às dèidh na sgoile Dimàirt agus Diardaoin. Bidh gèam iomain agam gach Disathairne aig leth uair an dèidh trì aig raon-cluiche na sgoile.

Question

What is the girl's name?

Helen Matheson.

Nic is the feminine form of 'Mac' so Helen's surname is NicMhathain. The masculine form of 'Matheson' is MacMhathain.

Question

Name one of her pastimes

Listening to music - èisteachd ri ceòl

Talking to [my] friends online - a' bruidhinn ri mo charaidean air-loidhne

Shinty - iomain

Question

On which 2 days of the week does she play shinty?

Tuesday and Thursday.

To say 'on' a particular day of the week in Gaelic, you can use the word for the day alone, eg 'on Tuesday' is simply Dimàirt, and 'on Thursday' is Diardaoin.

Question

When does she play a shinty match?

Every Saturday - gach Disathairne

Gach is the Gaelic for 'every'.

Question

When does this match take place?

At 3:30pm - aig leth uair an dèidh trì

Question

Where does this match take place?

At the school playing field - aig raon-cluiche na sgoile