Diofarachadh test questions

1

Obraich a-mach \(f\textquotesingle(x)\) nuair a tha \(f(x) = 12{x^{\frac{2}{3}}}\)

2

Diofaraich \(y = \sqrt x (x + 1)\)

3

Lorg an caisead aig an tansaint don lùb \(y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt x }}\) aig a' phuing nuair a tha x = 4.

4

Obraich a-mach an reat atharrachaidh aig an fhuincsean \(h(x) = \frac{{(x + 1)(x - 1)}}{x}\) nuair a tha x = -1

5

Diofaraich \(y = 4x - 2\sin x\)

6

Diofaraich \(y = 5\cos x - 1\)

7

Obraich a-mach \(\frac{{dy}}{{dx}}\) nuair a tha \(y = 7\sin x + \cos x\)

8

Obraich a-mach \(\frac{{dy}}{{dx}}\) nuair a tha \(y = {({x^2} + 5)^{11}}\)

9

Diofaraich \(y = {(1 - x)^{ - \frac{1}{2}}}\)

10

Diofaraich \(y = \cos (1 + 2x)\)

11

Diofaraich \(y = {(\cos 2x)^3}\)

12

Obraich a-mach co-aontar an tainsaint don lùb leis a' cho-aontar \(y = 3{x^2} + 2x - 5\) aig a' phuing far a bheil x = - 2

13

Dè a' phuing no na puingean air lùb a' cho-aontair \(y = 5{x^3}\) aig a bheil an tansaint co-shìnte ris an loidhne leis a' cho-aontar \(15x - 4y + 8 = 0\)?