Nefoedd ac Uffern

Dydy Cristnogion ddim yn credu mai marwolaeth y corff corfforol yw'r diwedd. Ar ôl eu hamser ar y Ddaear, maen nhw'n credu y bydd bodau dynol yn cael bywyd ar ôl marwolaeth.

Mae Cristnogion yn credu bod gan bob bod dynol enaid. Maen nhw'n credu bod yr enaid yn rhan anghorfforol o fodau dynol sy'n dal i fyw ar ôl marwolaeth y corff corfforol. Mae llawer yn credu mai'r enaid sy'n parhau i fyw bywyd tragwyddol.

Bydd Duw yn barnu cyfnod pobl ar y Ddaear, a hyn fydd yn penderfynu beth sy'n digwydd i'r enaid ar ôl marwolaeth. Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu y byddan nhw naill ai'n mynd i'r Nefoedd neu i Uffern.

Y Nefoedd

Mae'r Nefoedd yn cael ei ddisgrifio fel tragwyddoldeb ym mhresenoldeb Duw ac mae'n fwy o gyflwr o fodoli na lle ffisegol. Y Nefoedd yw'r prif amcan i bob Cristion, er mwyn i'r enaid gael ei aduno â Duw a'i uno â Christ.

Yn yr Efengylau, mae Crist yn aml yn disgrifio'r Nefoedd ac yn dysgu amdani drwy ddefnyddio damhegion fel yr Hedyn Mwstard a'r Perl.

quote
Eto y mae teyrnas nefoedd yn debyg i fasnachwr sy'n chwilio am berlau gwych. Wedi iddo ddarganfod un perl gwerthfawr, aeth i ffwrdd a gwerthu'r cwbl oedd ganddo, a'i brynu.Mathew 13:45-46

Yn yr efengyl yn ôl Ioan, mae Iesu eto'n dweud y dylai dynoliaeth gadw'r ffydd a pheidio â phoeni. Pe na bai'r Nefoedd yn bod, byddai Crist ddim wedi dysgu amdani.

quote
Yn nhŷ fy Nhad y mae llawer o drigfannau; pe na byddai felly, a fyddwn i wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi? Ac os af a pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl, a'ch cymryd chwi ataf fy hun, er mwyn i chwithau fod lle'r wyf fi. Fe wyddoch y ffordd i'r lle'r wyf fi'n mynd.Ioan 14:1-4

Uffern

Gan fod Duw wedi rhoi ewyllys rydd i fodau dynol, rhaid bod cyfle i bobl wrthod Duw. Dyma yw sail y syniad o Uffern.

Yn draddodiadol, mae Uffern wedi cael ei ddisgrifio fel lle o dân tragwyddol sy'n symbol o boen a dioddefaint. Y syniad yw mai dyma sy'n digwydd o ganlyniad i wrthod yr hapusrwydd mae Duw eisiau i bobl ei rannu ag ef. Mae Uffern i’r gwrthwyneb i'r Nefoedd - tragwyddoldeb yn absenoldeb Duw.

Mae Dameg y Dyn Cyfoethog a Lasarus (Luc 16:19-21) yn rhoi enghraifft i fodau dynol o beth fydd yn digwydd iddyn nhw ar ôl eu bywyd, gan ddibynnu sut maen nhw wedi byw a thrin pobl eraill. Mae'r ddameg yn rhoi tri rhybudd:

  • peidio ag addoli pethau materol
  • helpu pobl mewn angen
  • gwrando ar y proffwydi

Mae'r ddameg yn rhybuddio y bydd unigolion sydd ddim yn ufuddhau i'r rhain yn mynd i Uffern.

quote
Bu farw'r dyn cyfoethog yntau, a chladdwyd ef. Yn Hades, ac yntau mewn poen arteithiol...Luc 16:22
curriculum-key-fact
Ychydig iawn o sôn sydd am Uffern yn y Beibl, felly dydyn ni ddim yn gwybod llawer am beth sydd yno.
Question

Esbonia gredoau Cristnogion mewn bywyd ar ôl marwolaeth.

Mae Cristnogion yn credu bod gan bob bod dynol enaid sy'n dal i fyw ar ôl i’r corff farw. Maen nhw'n credu y bydd sut maen nhw'n byw yn ystod y bywyd hwn ar y Ddaear yn effeithio ar beth sy'n digwydd ar ôl iddyn nhw farw. Os ydyn nhw wedi byw bywyd da drwy ddilyn esiampl Crist, yna bydd eu henaid yn mynd i le o'r enw y Nefoedd i gael bywyd tragwyddol gyda Duw. Fodd bynnag, os ydyn nhw wedi pechu, efallai y bydd eu henaid yn mynd i le o'r enw Uffern. Yn Uffern, maen nhw wedi'u gwahanu oddi wrth Dduw ac yn cael eu harteithio. Mae rhai Cristnogion yn credu mai dim ond yr enaid sy'n cael ei atgyfodi i gael bywyd tragwyddol, ond mae eraill yn credu bod y corff yn cael ei atgyfodi i gael bywyd tragwyddol.

Move on to Test
next