Y Farn

Mae llawer o Gristnogion yn credu, ar ôl marwolaeth, y byddan nhw’n mynd i bresenoldeb Duw ac yn cael eu barnu am y pethau maen nhw wedi'u gwneud neu wedi methu â'u gwneud yn ystod eu hoes.

Dydd y Farn

Bydd Dydd y Farn yn dod ar ddiwedd amser. Bydd yr holl ddynoliaeth yn cael eu cyfodi a bydd corff ac enaid pobl yn cael eu haduno. Yma, caiff pawb ei farnu gan Grist fydd wedi dychwelyd yn ei holl ogoniant. Mae'r Efengylau'n adlewyrchu'r ddysgeidiaeth am y farn.

quote
Fe gesglir yr holl genhedloedd ger ei fron, a bydd ef yn eu didoli oddi wrth ei gilydd, fel y mae bugail yn didoli'r defaid oddi wrth y geifr, ac fe esyd y defaid ar ei law dde a'r geifr ar y chwith.Mathew 25:32

Mae Dameg y Rhwyd yn esbonio sut bydd pobl dda a drwg yn cael eu gwahanu ar ddiwedd amser, yn union fel y pysgod yn y rhwyd.

quote
Felly y bydd yn niwedd amser; bydd yr angylion yn mynd allan ac yn gwahanu'r drwg o blith y cyfiawn.Mathew 13:49

Ewyllys rydd

Mae Cristnogion yn credu bod gan yr holl ddynoliaeth ewyllys rydd. Mae hyn yn golygu mai eu cyfrifoldeb nhw yn unig yw unrhyw benderfyniadau maen nhw'n eu gwneud, yn hytrach na bod eu bywyd wedi'i bennu ymlaen llaw ar eu cyfer. Mae gan fodau dynol yr hawl a'r dewis i wneud eu penderfyniadau eu hunain, felly ar Ddydd y Farn, fydd hi ddim yn bosibl i honni bod neb arall yn gyfrifol am y penderfyniadau.

O ganlyniad i'r ewyllys rhydd hwn, mae bodau dynol yn gallu dewis rhwng da a drwg, ac felly'n gallu pechu os ydyn nhw’n dewis gwneud hynny. Mae’r syniad o ewyllys rydd i'w weld yn Genesis pan mae Gardd Eden yn cael ei roi i Adda ac Efa fyw ynddi. Mae Duw yn rhoi un gofyniad iddyn nhw, sef peidio â bwyta'r ffrwyth oddi ar y Pren Gwybodaeth. Mae Efa yn anufuddhau i'r gorchymyn hwn, ac mae Duw yn cosbi'r cwpl am hyn. Mae Cristnogion yn credu mai dyma'r adeg pan ddaeth pechod i'r byd.

curriculum-key-fact
Mae Cristnogion yn credu ei bod hi'n bwysig defnyddio'r ewyllys rydd hwn sydd wedi'i roi i ni mewn ffordd ddoeth, ac osgoi cyflawni pechodau.

Cyfrifoldeb

Mae Cristnogion yn credu bod cyfrifoldeb ar fodau dynol i ymddwyn mewn ffordd gywir, foesol fel mae'r Beibl yn ei ddisgwyl. Mae hyn yn cynnwys:

  • dilyn rheolau'r Beibl, er enghraifft y Deg Gorchymyn
  • arfer dysgeidiaethau'r Beibl, er enghraifft maddeuant a charedigrwydd

Mae Cristnogion yn credu mai'r mathau hyn o ymddygiad fydd yn cael eu barnu, ac mai'r mathau hyn o ymddygiad fydd yn penderfynu beth sy'n digwydd i bobl yn y bywyd tragwyddol.

Question

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth y farn?

Pan mae Cristnogion yn sôn am y farn, maen nhw'n cyfeirio at y gred y bydd Duw yn barnu dynoliaeth am eu gweithredoedd. Mae Cristnogion yn credu bydd rheiny sydd wedi dilyn Crist a'i esiampl yn mynd i'r Nefoedd, ond efallai y bydd rheiny sydd heb ddilyn Crist yn mynd i Uffern.