Beth mae Iddewiaeth yn ei ddweud am gyfunrywioldeb?

Barn Iddewon Uniongred am gyfunrywioldeb

Mae llawer o Iddewon Uniongred yn gwrthwynebu cyfunrywioldeb am y rhesymau canlynol:

  • mae’n cael ei ystyried yn annaturiol gan lawer
  • mae’n arwain at gyplau di-blant ac, o ganlyniad, nid yw’n cyflawni cais Duw iddyn nhw fod yn ffrwythlon a lluosogi
  • mae cyfunrywioldeb rhwng dynion yn cael ei wahardd gan y dysgeidiaethau yn Lefiticus
  • mae cyfunrywioldeb fel arfer yn arwain at ryw y tu allan i briodas
quote
Nid wyt i orwedd gyda dyn fel gyda gwraig: y mae hynny’n ffieidd-draLefiticus 18:22
quote
Os bydd dyn yn gorwedd gyda dyn fel gyda gwraig, y mae’r ddau wedi gwneud ffieidd-dra; y maent i’w rhoi i farwolaeth ac y maent yn gyfrifol am eu gwaed eu hunain.Lefiticus 20:13

Barn Iddewon Diwygiedig am gyfunrywioldeb

Mae’n bosibl bydd rhai Iddewon Diwygiedig yn derbyn cyfunrywioldeb, gan ddadlau bod diwylliant heddiw’n wahanol iawn i ddiwylliant yr Hen Hebreaid. Serch hynny, byddai’r rhan fwyaf o Iddewon Uniongred yn dadlau bod rhaid ufuddhau’n llythrennol i orchmynion Duw, yn union fel maen nhw’n dilyn y deddfau Iddewig sy’n ymwneud â bwyd.

Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Mae’r rhan fwyaf o Iddewon Rhyddfrydol yn cefnogi’r farn fod Duw wedi creu pobl hoyw hefyd. O ganlyniad, mae cyfunrywioldeb rhwng dau ddyn neu rhwng dwy fenyw, yn naturiol.

Rabbi Prydeinig a oedd yn arfer darlledu ar eitem radio’r BBC 'Thought for the Day' yw Lionel Blue. Mae’n rabbi sy’n agored am ei rywioldeb ac mae wedi bod yn siarad ar ran y gymuned hoyw Iddewig ers blynyddoedd.

Er bod llyfr beiblaidd Lefiticus yn dweud bydd dynion sy’n cyflawni gweithredoedd cyfunrywiol yn wynebu’r gosb eithaf, dydy’r rhan fwyaf o Iddewon modern ddim yn credu bod hon yn rheol grefyddol mae’n rhaid ufuddhau iddi. Roedd yr hen rabïaid yn gwahardd cyfunrywioldeb er mwyn gwahaniaethu rhwng arferion Iddewig ac arferion y Groegiaid a’r Rhufeiniaid lle roedd cyfunrywioldeb yn gyffredin. Y dyddiau hyn, mae Iddewon Rhyddfrydol a rhai Iddewon Diwygiedig yn fodlon derbyn partneriaethau sifil ac maen nhw’n parchu perthnasoedd cyfunrywiol sy’n gariadus ac yn seiliedig ar ymrwymiad.

curriculum-key-fact
Er bod llawer o Iddewon Uniongred yn gwrthwynebu perthnasoedd o’r un rhyw, oherwydd eu bod nhw’n credu mai prif bwrpas rhyw yw cenhedlu a bod hynny ddim yn gallu digwydd mewn perthynas gyfunrywiol, mae Iddewon Diwygiedig a Rhyddfrydol yn fwy parod i dderbyn perthnasoedd o’r un rhyw.
Question

Disgrifia gredoau Iddewon am gyfunrywioldeb.

Mae credoau Iddewon am gyfunrywioldeb yn amrywio gan ddibynnu i ba fudiad Iddewig maen nhw’n perthyn. Mae llawer o Iddewon Uniongred yn credu bod perthnasoedd o’r un rhyw yn annerbyniol, oherwydd eu bod yn edrych am arweiniad yn y Torah lle mae’n dweud bod perthnasoedd cyfunrywiol yn "ffieidd-dra". Mae Iddewon Uniongred yn credu mai prif bwrpas rhyw yw cenhedlu, a dydy hynny ddim yn gallu digwydd yn naturiol mewn perthynas gyfunrywiol. Mae barn Iddewon Diwygiedig a Rhyddfrydol am berthnasoedd o’r un rhyw yn llai caeth, oherwydd maen nhw’n credu bod y dysgeidiaethau hyn wedi dyddio erbyn hyn.

Move on to Test
next