Beth mae Iddewiaeth yn ei ddweud am berthnasoedd rhywiol?

Mewn Iddewiaeth mae rhyw fel arfer yn gysylltiedig â phriodas. Mae’r gymuned Iddewig yn credu’n gryf mewn gwerthoedd teuluol, oherwydd roedd yr Israeliaid cynnar yn byw mewn llwythau a oedd yn cynnwys unedau teuluol estynedig.

Yn draddodiadol, mae Iddewon yn dilyn y rheolau sydd yn y Torah a’r deddfau rabinaidd, sy’n cyflwyno rhyw fel sail i genhedlu.

Mae Iddewon Uniongred yn credu mai dim ond o fewn priodas y dylai pobl gael rhyw. Maen nhw hefyd yn credu na ddylai Iddewon briodi neb heblaw Iddewon eraill. Eu dadl nhw yw bod hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau goroesiad y genedl Iddewig fel grŵp ethnig ac Iddewiaeth fel crefydd.

Byddai’n well gan rai Iddewon Diwygiedig weld eu plant yn priodi Iddewon eraill, ond maen nhw’n derbyn gallan nhw ddewis priodi cymar sydd ddim o dras Iddewig y dyddiau hyn. Eu dadl nhw yw bod y deddfau yn y Torah wedi eu bwriadu ar gyfer yr Hebreaid amser maith yn ôl, ac nad ydyn nhw’n berthnasol o reidrwydd i Iddewon sy’n byw mewn cymdeithas amlddiwylliannol.

Mae llawer o Iddewon yn ystyried rhyw fel rhan naturiol o berthynas gariadus ac ecsgliwsif rhwng dau berson. Mae’n rhan o gynllun Duw a dylai fod yn brofiad cariadus a phreifat sy’n cael ei rannu. Mae rhyw yn cael ei weld fel rhan hanfodol a naturiol o genhedlu yn unol â gorchymyn Duw.

quote
Byddwch ffrwythlon ac amlhewch, llanwch y ddaear a darostyngwch hi...Genesis 1:28
curriculum-key-fact
Mae’r rhan fwyaf o Iddewon yn credu mai dim ond o fewn priodas y dylai pobl gael rhyw.

Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Mae llawer o Iddewon yn credu na ddylen nhw briodi neb ond Iddewon eraill. Mae hyn oherwydd bod Iddewon yn aelodau o grefydd benodol, a hefyd oherwydd eu bod yn grŵp ethnig sydd â diwylliant cyffredin a hanes cyffredin o ddioddefaint ac erledigaeth. Mae Iddewon yn credu bod angen iddyn nhw briodi o fewn y gymuned Iddewig er mwyn i Iddewiaeth oroesi.

Mae llawer o Iddewon Rhyddfrydol yn credu nad yw’r agwedd ethnig mor bwysig y dyddiau hyn, a’i bod hi’n iawn iddyn nhw briodi rhywun sydd ddim yn Iddew. Efallai bydd y cymar sydd ddim yn Iddew yn troi at Iddewiaeth ac y bydd y plant yn cael eu magu fel Iddewon. Mae Iddewon Diwygiedig a Rhyddfrydol yn ceisio helpu aelodau o’r teulu sydd ddim yn Iddewon i deimlo eu bod yn rhan o’r gymuned.