Gràmar - Riochdairean test questions

1

Tagh an dòigh eile air 'Tha Iain thall aig an drochaid' a ràdh.

2

Tagh an dòigh eile air 'Thig ri mo thaobh' a ràdh.

3

Tagh an dòigh eile air 'Tha mi-fhìn agus Mairead a' dol don sgoil' a ràdh.

4

Tagh an dòigh eile air 'Seo an duine. Chuidich mi e an-dè' a ràdh.

5

Tagh an dòigh eile air 'Seo an nighean. Thug mi preusant dhi’ a ràdh.

6

Tagh an dòigh eile air 'Seo a' bhùth. Bha mi anns a' bhùth an-dè' a ràdh.

7

Tagh an dòigh eile air 'Tha mi nam sheasamh anns a' bhàta' a ràdh.

8

Tagh an dòigh eile air 'Ruith am pian bho aon taobh de mo chuirp chun an taoibh eile' a ràdh.

9

Tagh an dòigh eile air 'Bha i na seasamh anns a' bhàta' a ràdh.

10

Tagh an dòigh eile air 'Chuir thu an obair air thoiseach ort' a ràdh.