Riochdairean

Tha riochdair a' gabhail àite ainmeir.

Tha riochdair a' riochdachadh ainmear.

Tha Seònaid toilichte = Tha i toilichte

Tha na balaich a' dol a shnàmh = Tha iad a' dol a shnàmh

Tha ceithir seòrsa riochdairean ann:

  • riochdair pearsanta: mi, thu, e, i, sinn, sibh, iad
  • riochdair sònrachaidh: seo, sin, siud, ud
  • riochdair dàimheach: a, aig an, às an, den, dhen, leis an, air an, bhon, fon, ris an, anns an, san, don, dhan, gun
  • riochdair roimhearach: agam, annam, asam, dhìom, dhomh, fodham, leam, orm, rium, romham, thugam, tromham, umam, amsaa