Mathau o onglau

Mae ongl lem yn llai na {90}^\circ.

Diagram ongl lem

Mae ongl sgwâr yn union {90}^\circ.

Diagram ongl sgwâr

Mae ongl aflem rhwng {90}^\circ a {180}^\circ.

Diagram ongl aflem

Mae ongl atblyg yn fwy na {180}^\circ.

Diagram ongl atblyg