Mathau o onglau

Mae ongl lem yn llai na \({90}^\circ\).

Diagram ongl lem

Mae ongl sgwâr yn union \({90}^\circ\).

Diagram ongl sgwâr

Mae ongl aflem rhwng \({90}^\circ\) a \({180}^\circ\).

Diagram ongl aflem

Mae ongl atblyg yn fwy na \({180}^\circ\).

Diagram ongl atblyg