Priodas y tu allan i'r traddodiad crefyddol

Priodas rhyng-ffydd yw'r term sy'n cael ei ddefnyddio pan mae pobl o ddwy ffydd wahanol yn priodi. Weithiau, mae hyn yn gallu achosi rhai problemau, fel:

  • dewis ym mha adeilad crefyddol traddodiadol dylai'r briodas ddigwydd
  • penderfynu ym mha grefydd i fagu'r plant
  • dewis pa foesau crefyddol i'w dilyn, er enghraifft defnyddio dulliau atal cenhedlu
  • wynebu problemau os nad yw teuluoedd y cwpl yn derbyn eu priodas

Mae'r enwad Catholig yn goresgyn y problemau hyn drwy fynnu bod y partner sydd ddim yn Gatholig yn cytuno i ganiatáu i unrhyw blant yn y briodas gael dilyn y ffydd Gatholig.

Cyd-fyw

Cyd-fyw yw pan mae cwpl yn byw gyda'i gilydd cyn priodi.

Yn ôl y wefan Cyfraith Teulu, "teuluoedd lle mae'r cwpl yn cyd-fyw yw'r math o deulu sy'n parhau i dyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig yn 2016." Mae ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn dangos bod "teuluoedd â chyplau'n cyd-fyw yn y Deyrnas Unedig wedi dyblu o 1.5 miliwn o deuluoedd yn 1996 i 3.3 miliwn o deuluoedd yn 2016." Mae hyn yn golygu bod 17% o'r teuluoedd yn y Deyrnas Unedig yn byw gyda'i gilydd heb fod wedi priodi.

Heddiw, mae cyfnod o gyd-fyw yn digwydd cyn tua 60 y cant o briodasau. Mae hefyd yn opsiwn i bobl sy'n methu priodi am resymau ariannol neu gymdeithasol, er enghraifft perthynas ryng-grefyddol. Mae rhyw cyn priodas yn dderbyniol i gymdeithas heddiw.

Bydd rhai Cristnogion yn dewis cyd-fyw am eu bod yn credu bod eu cariad tuag at ei gilydd yn ddigon i ddangos eu hymrwymiad. Mae llawer o aelodau Eglwys Loegr a’r Eglwys yng Nghymru yn credu bod cyd-fyw yn iawn cyn belled â'i fod yn arwain at briodas. Os yw'r cwpl yn addas i'w gilydd, bydd byw gyda'i gilydd yn rhoi cipolwg ar fywyd priodasol iddyn nhw.

Mae llawer o Gristnogion Catholig yn gwrthod cyd-fyw am eu bod yn credu bod hynny'n bechadurus. Mae hyn yn golygu y bydd y cwpl yn aros i briodi cyn byw gyda'i gilydd.

Beth mae Cristnogaeth yn ei ddweud am gyd-fyw?

Yn draddodiadol, mae Cristnogaeth wedi gwrthwynebu cyd-fyw gan fod Cristnogion yn credu mai dim ond o fewn priodas dylai rhyw ddigwydd. Fodd bynnag, mae Cristnogion wedi dod yn fwy goddefgar yn yr oes fodern.

Mae gwahanol agweddau Cristnogol tuag at gyd-fyw:

  • mae rhai Cristnogion yn credu nad oes rhaid iddyn nhw briodi i ddangos eu cariad tuag at ei gilydd, a bod cyd-fyw felly yn dderbyniol
  • mae rhai Cristnogion, er enghraifft aelodau o Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru, yn derbyn cyd-fyw os yw'n arwain at briodas, gan ddal i ddweud mai priodas sy'n ddelfrydol
  • mae rhai Cristnogion, er enghraifft Cristnogion Catholig, yn gwrthod derbyn cyd-fyw am eu bod nhw'n credu mai dim ond mewn priodas dylai rhyw ddigwydd