Natur a phwrpas priodas

Mae Cristnogion yn credu bod priodas yn sacrament. Mae hyn yn golygu rhywbeth sy'n arbennig ac wedi'i roi gan Dduw. Felly, pan fydd cwpl yn priodi, maen nhw'n gwneud eu haddunedau nid yn unig yng ngolwg Duw, ond gyda Duw.

Mae'r sacrament yn gwneud y cytundeb priodas yn sanctaidd.

Mae'r Sacrament Priodas yn arwydd o gariad Duw tuag at ei bobl. Drwy gymryd rhan yn y sacrament, mae'r cwpl yn cymryd rhan yng nghariad Duw, sydd i'w gael ym mhob cariad dynol.

Mae llawer o rannau o'r seremoni briodas Gristnogol yn adlewyrchu'r natur sanctaidd hon, ac mae'r llyfr sanctaidd Cristnogol, y Beibl, yn pwysleisio pwysigrwydd priodas.

Yn draddodiadol, mae Cristnogion wedi credu mai dim ond rhwng dyn a menyw y dylai priodas ddigwydd. Mae dyfyniadau yn y Beibl sy'n awgrymu'r safbwynt hwn:

quote
Ond o ddechreuad y greadigaeth, yn wryw a benyw y gwnaeth Duw hwy. Dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd.Marc 10:6-8

Fodd bynnag, mae rhywfaint o ddadlau wedi bod ynglŷn â'r dysgeidiaethau Cristnogol am briodas o’r un rhyw ac mae rhai enwadau, fel Eglwys Loegr a’r Eglwys yng Nghymru, nawr yn trafod a ddylen nhw ganiatáu i gyplau o’r un rhyw gael bendith neu wasanaeth ar ôl y seremoni seciwlar swyddogol. Mae'r drafodaeth yn parhau ac mae gan wahanol gredinwyr wahanol farn am y pwnc.