Swyddogaeth y teulu

Mae Cristnogion yn credu dylai plant gael eu magu mewn teulu cariadus a chefnogol yn seiliedig ar briodas, ac y dylai'r Eglwys fod yn fodel i fywyd teulu.

Rôl dynion a menywod

Roedd Iesu a Christnogion cynnar yn byw mewn cymdeithas oedd wedi'i rheoli gan ddynion, ac mae'r Beibl yn adlewyrchu hynny. Mae'r gred y dylai dynion a menywod gael rôl wahanol yn dal i fod yn gyffredin mewn rhai cymunedau Cristnogol heddiw. Mae hyn oherwydd eu bod nhw'n credu bod Duw wedi gwneud dynion a menywod yn wahanol.

quote
Chwi wragedd, byddwch ddarostyngedig i'ch gwŷr fel i'r Arglwydd; oherwydd y gŵr yw pen y wraig, fel y mae Crist hefyd yn ben yr eglwys; ac ef yw Gwaredwr y corff. Ond fel y mae'r eglwys yn ddarostyngedig i Grist, felly y mae'n rhaid i'r gwragedd fod i'w gwŷr ym mhob peth.Llythyr Sant Paul at yr Effesiaid 5:21-22

Mae Cristnogion eraill yn credu bod dynion a menywod wedi'u gwneud ar ddelw Duw, ac y dylid eu trin yn gyfartal – y dylen nhw rannu cyfrifoldebau a breintiau.

quote
Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chwi oll yng Nghrist Iesu.Llythyr Sant Paul at y Galatiaid 3:28

Mae llawer o Gatholigion yn credu dylai gwŷr a gwragedd barchu rôl ei gilydd mewn priodas ac ystyried bod y ddwy rôl yr un mor werthfawr â'i gilydd. Mae'r rolau hyn yn cynnwys gofal o fewn y cartref, ac ennill arian i ddarparu ar gyfer y teulu.

quote
Dylai dynion wir barchu a charu menywod â pharch llwyr at eu hurddas personol, a dylai cymdeithas greu a datblygu amodau ffafriol i waith yn y cartref.Y Pab John Paul II

Mae llyfr Genesis yn disgrifio'r drefn o greu dynion a menywod, ac mae'r rhain wedi cael eu dehongli'n wahanol.

quote
Dywedodd yr Arglwydd Dduw hefyd, 'Nid da bod y dyn ar ei ben ei hun; gwnaf iddo ymgeledd cymwys'Genesis 2:8

Yn yr Eglwys Gatholig, dim ond dynion sy'n cael bod yn offeiriaid ac yn esgobion. Mae'n rhaid iddynt aros yn ddiwair oherwydd mae eu safle'n golygu eu bod yn briod â'r Eglwys. Fydden nhw ddim yn gallu cyflawni eu dyletswyddau'n llawn pe bai ganddyn nhw gyfrifoldebau teuluol hefyd. Mae gan fenywod rôl wahanol yn yr Eglwys Gatholig.

Mae gan aelodau sydd heb eu hordeinio, sef dynion a menywod lleyg, hawl gyfartal i helpu i ddosbarthu'r cymun yn ystod yr offeren, i ddarllen ac i wneud rolau cymdeithasol fel ymweld â phobl sâl.

Mewn llawer o enwadau Cristnogol, mae dynion a menywod yn gallu ymrwymo eu bywydau i Dduw drwy fod yn fynach neu'n lleian.

Amddiffyn a meithrin

Mae cariad Cristnogol yn aberthol. Fel y dangosodd Iesu drwy farw ar y groes, mae gofyn i rieni a phlant wneud aberthau i'w gilydd. Y teulu yw'r lle cyntaf mae plant yn gallu dysgu am gariad, cwmnïaeth a maddeuant. Mae rhieni'n gallu rhoi esiampl dda i'w plant ynglŷn â sut i fyw bywyd Cristnogol.

Mae teuluoedd yn gallu chwarae rhan bwysig yn y gymuned. Maen nhw'n gallu cefnogi teuluoedd eraill, gofalu am yr henoed a mabwysiadu plant. Mae cyfrifoldeb tuag at aelodau oedrannus o’r teulu yn arbennig o bwysig.

quote
Ond pwy bynnag nad yw'n darparu ar gyfer ei berthnasau, ac yn arbennig ei deulu ei hun, y mae wedi gwadu'r ffydd ac y mae'n waeth nag anghredadun.1 Timotheus 5:8

Perthynas rhwng rhieni a phlant

Mae Cristnogaeth yn dysgu dylai plant drin eu rhieni gydag anrhydedd a pharch. Dylen nhw ystyried dymuniadau eu rhieni a bod yn ufudd.

Mae llawer o Gristnogion yn credu bod plant yn rhodd gan Dduw, a bod gan rieni gyfrifoldebau tuag atyn nhw sy'n cynnwys:

  • gofalu amdanyn nhw’n iawn
  • eu dysgu nhw sut i fyw a derbyn awdurdod
  • eu dysgu nhw am Dduw
  • mynd â nhw i gael eu bedyddio ac addo eu magu nhw mewn cartref cariadus
quote
Chwi blant, ufuddhewch i'ch rhieni... Chwi dadau, peidiwch â chythruddo'ch plant, ond eu meithrin yn nisgyblaeth a hyfforddiant yr Arglwydd.Effesiaid 6:1-4

Datblygiad ysbrydol

Mae rhieni Cristnogol yn chwarae rhan bwysig ym mhroses datblygiad ysbrydol eu plant. Mae ganddyn nhw'r cyfle i ddatblygu byd-olwg Cristnogol yn y plentyn. Mae modd i hyn gael ei gyflawni mewn gwahanol ffyrdd. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • dysgu eu plant i weddïo
  • mynd â'u plant i'r eglwys
  • anfon eu plant i ysgol eglwys neu ysgol Sul
  • annog eu plant i gael eu bedyddio neu eu derbyn
quote
Y mae'r geiriau hyn yr wyf yn eu gorchymyn iti heddiw i fod yn dy galon. Yr wyt i'w hadrodd i'th blant, ac i sôn amdanynt pan fyddi'n eistedd yn dy dŷ ac yn cerdded ar y ffordd, a phan fyddi'n mynd i gysgu ac yn codi.Deuteronomium 6:5-6