Labhairt - Saor-làithean sònraichte test questions

Ceist

1

An do chùm i ris a’ chuspair?

2

An robh deagh structar aice?

3

An robh beachdan ùra agus inntinneach aice?

4

An robh a beachdan soilleir agus an robh adhbharan aice air an son?

5

An robh briathrachas freagarrach aice?

6

An do chleachd i diofar dhòighean air an aon rud a ràdh?

7

An deach a tuigsinn gu furasta?

8

An do dh’atharraich i a guth, a dòigh-labhairt agus an t-astar aig an robh i a’ bruidhinn gu h-èifeachdach?

9

An do fhreagair i na ceistean?

10

An deach i an sàs anns a’ chòmhradh?