Labhairt

Eisimpleir de mheasadh labhairt a dhà

Pàirt de òraid: Tha ceòl cudromach – Pàirt 2

Earrann-obrach B

Tha thu air èisteachd ri Màiri a' còmhradh ris an tidsear. Seo na bha air iarraidh oirre anns a' phàirt seo den mheasadh.

 • Gun gabhadh i pàirt ann an còmhradh.
 • Gum freagradh i na ceistean.
 • Gum biodh beachdan ùra agus inntinneach aice.
 • Gum biodh briathrachas freagarrach aice.
 • Gun deigheadh a tuigsinn gu furasta.
 • Gun atharraicheadh i a guth, a dòigh-labhairt agus an t-astar aig am biodh i a' bruidhinn gus am bhiodh na bha i ag ràdh air a neartachadh.

Dè cho math 's a chaidh aig Màiri air na rudan sin a choileanadh?

Èist ris a' chòmhradh a-rithist. Smaoinich mu do bheachd fhèin air freagairt gach ceist. Nuair a nì thu sin, brùth 'Seall freagairt' agus nochdaidh beachd an tidseir air gach ceist.

Ceistean

Question
 1. An deach i an sàs anns a' chòmhradh?
 2. An do fhreagair i na ceistean?
 3. An robh beachdan ùra agus inntinneach aice?
 4. An robh briathrachas freagarrach aice?
 5. An deach a tuigsinn gu furasta?
 6. An do chleachd i diofar dhòighean air an aon rud a ràdh?
 7. An do dh'atharraich i a guth, a dòigh-labhairt agus an t-astar aig an robh i a' bruidhinn gu h-èifeachdach?
 1. Chaidh. Thug i mòran fiosrachaidh dhomh agus cha robh agam ri taic sam bith a thoirt dhi.
 2. Fhreagair i gu math.
 3. Bha. Thuirt i gur e deagh rud a th' ann nach fhaod iad èisteachd ri ceòl sa chlas. Thuirt i cuideachd gu bheil mòran aice ri ionnsachadh a thaobh a bhith a' cluich na fìdhle.
 4. Bha. Thagh i faclan sònraichte a chuidich i gu bhith a' toirt freagairt dòigheil seachad, me ceadaichte, mar as trice, uaireannan...
 5. Chaidh. A-rithist, bha a' Ghàidhlig glan.
 6. Chaidh. Bha a' Ghàidhlig glan agus bha barrachd misneachd aice a bhith a' bruidhinn gu fileanta.
 7. Chleachd. Mar eisimpleir, chan eil e ceadaichte dhuinn a bhith ag èisteachd ri ceòl sa chlas... Faodaidh sinn èisteachd... Thagh i a faclan gu math an seo.
 8. Dh'atharraich. Bha i fiù 's na b' fheàrr air a seo anns a' chòmhradh na bha i anns an òraid.

Eisimpleir de mheasadh labhairt a dhà

Earrann-obrach C

Cruthaich mapa-inntinn dhut fhèin a-nis airson a' chuspair a leanas:

"An cur-seachad as fheàrr leam."

An uair sin, ullaich òraid mun chuspair.

Move on to Test
next