Labhairt

Eisimpleir de mheasadh labhairt a dhà

Seo pàirt de labhairt aig Ìre Nàiseanta 4 a bha eadar sgoilear, Màiri, agus tidsear.

'S e an cuspair a tha aig an sgoilear: "Tha ceòl cudromach."

Pàirt de òraid: Tha ceòl cudromach – Pàirt 1

Earrann-obrach A

Tha thu air èisteachd ri Màiri a' toirt seachad òraid. Seo na bha air iarraidh oirre.

 • Gun cumadh i ris a' chuspair.
 • Gum biodh deagh structar aice.
 • Gum biodh beachdan ùra agus inntinneach aice.
 • Gum biodh a beachdan air a' chuspair soilleir agus gum biodh adhbharan aice air an son.
 • Gum biodh briathrachas freagarrach aice.
 • Nach cleachdadh i na h-aon abairtean a-rithist 's a-rithist ach gun cleachdadh i diofar dhòighean air rud a ràdh.
 • Gun deigheadh a tuigsinn gu furasta.
 • Gun atharraicheadh i a ghuth, a dòigh-labhairt agus an t-astar aig am biodh i a' bruidhinn gus am bhiodh na bha i ag ràdh air a neartachadh.

Dè cho math 's a chaidh aig Màiri air na rudan sin a choileanadh?

Èist ris an òraid a-rithist. Smaoinich mu do bheachd fhèin air freagairt gach ceist. Nuair a nì thu sin, brùth 'Seall freagairt' agus nochdaidh beachd an tidseir air gach ceist.

Ceistean

Question
 1. An do chùm i ris a' chuspair?
 2. An robh deagh structar aice?
 3. An robh beachdan ùra agus inntinneach aice?
 4. An robh a beachdan soilleir agus an robh adhbharan aice air an son?
 5. An robh briathrachas freagarrach aice?
 6. An do chleachd i diofar dhòighean air an aon rud a ràdh?
 7. An deach a tuigsinn gu furasta?
 8. An do dh'atharraich i a guth, a dòigh-labhairt agus an t-astar aig an robh i a' bruidhinn gu h-èifeachdach?
 1. Chùm gu ìre. Bhruidhinn Màiri mun chuspair Tha ceòl cudromach dhomh seach Tha ceòl cudromach.
 2. Bha. Bha e follaiseach gun robh i air beachdachadh air dè bha gu bhith na h-òraid.
 3. Bha beachd no dhà aice air a' chuspair, me tha ceòl den a h-uile seòrsa a' còrdadh rium, cho fad 's a tha e ceòlmhor. 'S e fiosrachadh as motha a bha i a' toirt seachad ge-tà.
 4. Bha am fiosrachadh soilleir agus bha adhbharan aice airson cuid de na bha i ag ràdh, me Air a' bhus dhan sgoil sa mhadainn cha bhi mi fhìn 's mo chàirdean a' bruidhinn - tha e ro thràth.
 5. Bha. Thagh i faclan sònraichte a chuidich i ann a bhith a' lìbhrigeadh na h-òraid, me cluicheadair mp3, ceòlmhor, còmhlan...
 6. Dh'fhaodadh i obrachadh air a seo. Thòisich na trì prìomh pharagrafan le Nuair a...
 7. Chaidh. Bha a' Ghàidhlig furasta a thuigsinn. Bhruidhinn i aig astar freagarrach.
 8. Dh'atharraich. Bha e soilleir gu bheil ceòl cudromach dhi bho na faireachdainnean a bha na guth.