Labhairt

2. Earrann labhairt a dhà

Anns an earrann labhairt seo coimheadaidh sinn air eisimpleir de phìos-obrach a dh'fhaodadh nochdadh ann am Measadh Aonaid.

Seo a' cheist:

"Tha ceòl cudromach."

An seo, chì thu plana a chruthaich Màiri gus a cuideachadh ann a bhith a' cur nan smuaintean aice ann an structar a tha freagarrach agus cuideachail dhi:

Mapa-inntinn air a' chuspair 'Tha ceÚl cudromach'Mapa-inntinn air a' chuspair 'Tha ceòl cudromach'