Labhairt

1. Earrann labhairt a h-aon

Anns an earrann labhairt seo coimheadaidh sinn air eisimpleir de phìos-obrach a dh'fhaodadh nochdadh ann am measadh-aonaid.

Seo a' cheist:

"Chan eil goireasan cur-seachad gu leòr san sgìre agam fhèin."

An seo, chì thu plana a chruthaich sgoilear, Alasdair, gus a chuideachadh ann a bhith a' cur nan smuaintean aige ann an structar a tha freagarrach agus cuideachail dha:

Mapa-inntinn air a' chuspair 'Chan eil goireasan cur-seachad gu leÚr san sgÏre agam fhÏn'Mapa-inntinn air a' chuspair 'Chan eil goireasan cur-seachad gu leòr san sgìre agam fhìn'