Balliol agus Eideard I

1

Càit an deach an Rìgh Iain a chrùnadh?

2

Carson a bha an siostam riaghlaidh lag ann an Alba?

3

Cò chuir Ionmhasair Alba, Tòmas Hunsingore, dhan dreuchd?

4

Cò bh’ ann am MacDuff?

5

Carson a bha Cùmhnant Bhirgham gun bhrìgh?

6

Ann an 1294, dè an dùthaich a bha Eideard I ag ullachadh gus a dhol a chogadh rithe?

7

Carson a bha Eideard I dhen bheachd gun robh a’ chòir aige cuideachadh iarraidh air Alba airson a’ chogadh an aghaidh na Frainge?

8

Dè rinn an dà-dheug Urrasair?

9

Dh’aontaich Alba agus an Fhraing gun dìonadh iad a chèile an aghaidh Eideird. Dè an t-ainm a bh’ air an aonta sin?

10

Dè a’ bhliadhna anns an tug Eideard I ionnsaigh air Alba?

11

Dè a’ chiad àite air an tug Eideard I ionnsaigh ann an Alba?

12

Càit an do chuir feachdan Shasainn armailt Alba fodha ann an 1296?

13

Carson a fhuair an Rìgh Iain an t-ainm Toom Tabard?

14

Carson a thug Eideard an Lia Fàil a Shasainn?

15

Dè bha san Roile Robach?