Materion cyfoeth a thlodi (Islam) test questions

1

Beth yw tlodi absoliwt?

2

Pam mae gwledydd yn wledydd LlEDd?

3

Pam mae trychinebau naturiol yn ddrwg iawn i bobl sy’n byw mewn gwledydd LlEDd?

4

Pam mae bod mewn dyled yn beth drwg i wlad LlEDd?

5

Beth yw masnach deg?

6

Beth yw Zakat?

7

Pam mae helpu pobl anghenus yn bwysig mewn Islam?

8

Beth mae sancteiddrwydd bywyd yn ei olygu mewn Islam?

9

Beth mae elusen Islamic Relief UK yn ei wneud?

10

Pam mae codi llog wedi’i wahardd mewn Islam?