Elusen

Mewn Islam, mae pwyslais mawr ar roi arian i elusen. Mae Sadaqah yn cyfeirio at unrhyw weithred dda sy’n cael ei gwneud i rywun arall, er enghraifft rhoi cyfraniad ariannol i Fwslim arall, neu i rywun sydd ddim yn Fwslim, rhoi amser i helpu rhywun neu weddïo dros rywun sydd mewn angen.

Mae Zakat, fodd bynnag, yn ddyletswydd a dyma drydydd Piler Islam. Mae Zakat yn golygu bod rhaid i bob Mwslim roi un rhan o bedwar deg o’i gyfoeth i elusen. Mae llawer o Fwslimiaid yn credu bod Zakat yn helpu’r rhai sy’n derbyn yr arian a hefyd yn puro cyfoeth y person sy’n rhoi’r arian. Mae arian hefyd yn cael ei roi ar ddiwedd Ramadan (Zakat-al-Fitr) i bobl sydd angen cymorth brys.

Islamic Relief

Elusen ddyngarol ryngwladol sy’n gweithio yn y Deyrnas Unedig yw Islamic Relief. Mae’n rhedeg rhaglenni datblygu ac yn darparu cymorth dyngarol. Elusen Fwslimaidd yw Islamic Relief, ond mae’n helpu pobl eraill hefyd, beth bynnag eu cred grefyddol, rhyw neu hil.

Nod yr elusen yw darparu cymorth brys ar gyfer unrhyw argyfwng dyngarol yn y byd. Yn 2016, fe wnaeth yr elusen helpu a chefnogi dros 3 miliwn o bobl yn Syria, yn ogystal â phobl o wledydd cyfagos. Roedd eu hymateb brys yn cynnwys rhaglenni cymorth mewn meysydd fel:

  • addysg
  • cymorth meddygol
  • cyflenwadau bwyd
  • eitemau ar wahân i fwyd
  • gwasanaethau 'WASH' – sef dŵr, glanweithdra a hylendid

Islamic Relief UK - Wales Cymru

Mae Islamic Relief UK - Wales Cymru yn codi arian yng Nghymru i gefnogi rhaglenni cymorth brys mewn rhannau eraill o’r byd. Nod yr elusen yw codi arian a darparu mynegiant ymarferol o elusen yn enw Islam.

Mae’r elusen wedi’i lleoli yng Nghaerdydd. Mae ganddi siop elusen ac mae’n cynnal llawer o ddigwyddiadau codi arian yn ystod y flwyddyn. Mae’r gweithgareddau codi arian yn cynnwys digwyddiadau noddi amrywiol, er enghraifft Her Cyrraedd Copa’r Wyddfa cyn Toriad Gwawr sydd wedi helpu i godi arian ar gyfer Water4Life, sefydliad sy’n darparu dŵr yfed diogel i gymunedau mwyaf tlawd y byd.

Copâu mynyddoedd yn y cefndir, gyda chaeau a llyn yn y tu blaen.
Mae Her Cyrraedd Copa’r Wyddfa cyn Toriad Gwawr wedi helpu i godi arian i Water4Life
Move on to Test
next