Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Fel aelodau o’r gymuned fyd-eang mae pawb yn gyfartal, felly mae gan bob Mwslim ddyletswydd i helpu’r rhai sy’n llai ffodus nag ef neu hi ei hun. Mae hon yn ddyletswydd sydd gan bob Mwslim fel stiwardiaid creadigaeth Allah. Mae cysylltiad agos hefyd rhwng dyletswyddau crefyddol a syniadau am gyfiawnder cymdeithasol. Drwy helpu pobl eraill, mae unigolyn yn byw bywyd cyfiawn a bydd yn cael ei wobrwyo gan Allah ar Ddydd y Farn. Mae’r Qur’an yn dysgu:

quote
Nid bod yn gyfiawn yw troi eich wynebau tua’r dwyrain neu’r gorllewin, ond mae [gwir] gyfiawnder [yn] yr un sy’n credu yn Allah, y Dydd Olaf, yr angylion, y Llyfr, a’r proffwydi, ac sy’n rhoi cyfoeth, er ei fod yn ei garu, i berthnasau, i rai amddifad, i rai mewn angen, i’r teithiwr, i’r rhai sy’n gofyn [am help], ac i ryddhau caethweision; [ac sydd] yn sefydlu gweddi ac yn rhoi Zakat; [y rhai sydd] yn cyflawni eu haddewid pan fyddan nhw’n addo; ac [a’r rhai sydd] yn amyneddgar mewn tlodi a chaledi ac yn ystod brwydr. Nhw yw’r rhai sydd wedi bod yn gywir, a nhw yw’r rhai sy’n gyfiawn.Qur'an 2:177

Mae’r Qur'an yn dysgu na ddylai Mwslimiaid godi llog wrth fenthyg arian. Yn lle hynny, maen nhw’n credu y dylai arian gael ei fuddsoddi yn ôl yn y gymdeithas. Mae llawer o Fwslimiaid yn credu ei bod yn annheg bod gwledydd MEDd yn achosi i wledydd LlEDd fod mewn dyled iddyn nhw:

quote
Rydych yn defnyddio eich cytundebau er mwyn cael mantais dros eich gilydd, dim ond oherwydd bod un wlad yn fwy llewyrchus o bosibl nag un arall.Qur'an 16:92

Gwasanaeth gwirfoddol

Mae parodrwydd i roi amser i helpu pobl eraill yn cael ei weld fel enghraifft dda o sadaqah mewn Islam.

Mae mudiad Islamic Help yn seiliedig ar werthoedd Mwslimaidd. Mae’n galluogi gwirfoddolwyr Mwslimaidd i weithio mewn gwledydd lle mae pobl yn byw mewn tlodi eithafol. Mae’r gwirfoddolwyr yn dosbarthu pecynnau o fwyd a bwyd wedi’i goginio.

Mae Muslim Hands yn annog Mwslimiaid i wirfoddoli yn y Deyrnas Unedig er mwyn codi arian i bobl ym mhob rhan o’r byd. Roedd project y sefydliad yn 2012, 'Food4kids', yn annog pobl i godi arian a helpu plant sy’n dioddef o ddiffyg maeth.