Beth mae Islam yn ei ddysgu am gyfoeth a thlodi?

Mae Mwslimiaid yn credu bod popeth yn eiddo i Allah. Gan fod cyfoeth hefyd yn eiddo i Allah, dylai arian gael ei ddefnyddio mewn ffordd gyfrifol.

Mae Mwslimiaid yn credu bod rhaid iddyn nhw fod yn dosturiol oherwydd bod pob unigolyn wedi cael ei greu yn arbennig gan Allah. Mae rhoi arian i elusen a helpu pobl eraill yn cael eu hystyried yn weithredoedd da ac ni ddylai neb ddisgwyl cael rhywbeth yn ôl.

curriculum-key-fact
Mae elusen yn golygu mwy na dim ond rhoi arian. Mae hefyd yn golygu rhoi amser i helpu pobl eraill.

Dysgeidiaethau allweddol y mae Mwslimiaid yn eu hystyried

Khilafah – Mae gan Fwslimiaid gyfrifoldeb i warchod cyfoeth ac adnoddau’r Ddaear, a byddan nhw'n atebol i Allah am eu hymddygiad ar Ddydd y Farn.

Y Creu – Mae Mwslimiaid yn credu bod pawb yn gyfartal ac wedi cael ei greu’n arbennig gan Allah:

quote
Creodd Allah y ddaear a phopeth sydd arni – treftadaeth pobl yw hi.Qur'an, 6:165; 2:256-7

Sancteiddrwydd bywyd – mewn Islam, mae sancteiddrwydd bywyd yn golygu y dylai pob bod dynol gael ei drin ag urddas a chyfiawnder.

Tosturi – trydydd Piler Islam yw Zakat. Mae’n bwysig mewn Islam bod Mwslimiaid yn ystyried lles pobl eraill ac yn gwneud cyfraniad i gymdeithas. Dylen nhw wneud yn siŵr bod anghenion pawb yn cael eu diwallu. Mae Hadith gafodd ei gofnodi gan al-Baihaqi yn dweud:

quote
Nid yw’r sawl sy’n bwyta llond ei fol tra mae ei gymydog yn dal i newynu wrth ei ochr yn grediniwr.Hadith Baihaqi

Ymprydio – Mae ymprydio yn ystod Ramadan yn dysgu tosturi tuag at y tlawd, sy’n cael eu gorfodi i fod yn newynog gan nad oes ganddyn nhw ddigon o fwyd. Nid mynd ar ddeiet yw ymprydio. Mae’n rhan o arferion crefyddol Mwslimiaid.

Cyfiawnder – Mae Mwslimiaid yn credu nad yw Allah yn bwriadu i bobl fyw mewn tlodi. Maen nhw’n cydnabod bod ganddyn nhw gyfrifoldeb i adfer cydraddoldeb mewn sefyllfaoedd lle mae pobl yn byw mewn tlodi, a dosbarthu’r cyfoeth maen nhw’n credu ei fod wedi cael ei greu gan Allah yn deg.