Beth yw ystyr ‘tlodi’?

Key facts about world poverty.Ffeithiau allweddol am dlodi’r byd

Mae tlodi yn gallu cael ei ddiffinio mewn gwahanol ffyrdd, ac mae’n dibynnu’n bennaf ar ble mae unigolyn yn byw yn y byd.

Mae tlodi cymharol ym ymwneud â beth sy’n cael ei ystyried yn dlodi mewn cymdeithas benodol, er enghraifft, byddai rhywun yn y Deyrnas Unedig yn cael ei ystyried o bosibl yn gymharol dlawd os yw’n byw ar lai nag incwm cyfartalog y Deyrnas Unedig.

Mae tlodi absoliwt yn digwydd pan mae rhywun yn methu â chael yr anghenion dynol sylfaenol, fel dŵr, dillad, addysg a chysgod. Yn ôl UNICEF, yn fyd-eang mae 22,000 o blant o dan bump oed yn marw bob dydd oherwydd tlodi.

Mae ble rydych chi'n byw yn gwneud gwahaniaeth

Mae’r rhan fwyaf o dlodi i’w weld mewn gwledydd llai economaidd ddatblygedig (LlEDd). Mae’r rhain yn wledydd sydd heb gael eu diwydianeiddio, er enghraifft, Afghanistan a Sudan. Mae pobl sy’n byw yn y gwledydd hyn yn fwy tebygol o gael cyfraddau marwolaethau uchel ymhlith plant, disgwyliad oes byr, tai anaddas a safonau addysg gwael.

Yn aml iawn, mae gan bobl sy’n byw mewn gwledydd mwy economaidd ddatblygedig (MEDd), er enghraifft y Deyrnas Unedig, Unol Daleithiau America a Chanada, siawns lawer iawn gwell o fyw mewn cyfoeth cymharol. Mae gan y gwledydd hyn economi mwy datblygedig ac mae ganddyn nhw fwy o incwm oherwydd eu galluoedd technolegol a diwydiannol.

Question

Beth yw ystyr y term 'tlodi absoliwt'?

Mae tlodi absoliwt yn cyfeirio at gyflwr o amddifadedd, lle mae gan unigolyn gyn lleied o arian fel nad yw’n gallu diwallu ei anghenion dynol sylfaenol.